ORAC Kiadó

1. A felek meghatározása

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ORAC Kiadó Kft. (a továbbiakban: Kiadó), továbbá a Kiadó által értékesített terméket megvásárló, a Kiadó által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő megrendelő természetes személy vagy jogi személy (a továbbiakban együttesen: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Kiadó adatai:
ORAC Kiadó Kft.

Székhely / Ügyfélszolgálat: 1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Cégjegyzékszám:
01-09-908203
Adószám:10649321-2-41
Telefonszám: 
+36-1-340-2304, +36-1-340-2305
Ügyfélszolgálat nyitvatartása:
H-CS: 8.00-16.30, P: 8.00-15.00
E-mail cím:
info@orac.hu
Web:
orac.hu


2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés tárgyát
a)    a Vevő által kitöltött megrendelőlap; vagy
b)    a Vevő által az interneten megadott, választott adatok; vagy
c)    a Vevő által befizetett díjbekérőhöz megküldött ajánlat;
d)    a Vevő által egyéb módon (levél, e-mail, telefon, fax) megadott, dokumentált ajánlatkérés
(továbbiakban együttesen: a Megrendelés) határozza meg.


A Megrendeléssel a felek között létrejött jogviszony az alábbiakra vonatkozhat (a továbbiakban: Termék):
a)    könyv;
b)    elektronikus termék;
c)    folyóirat;
d)    jogi adatbázis termék;
e)    rendezvényi részvétel;
f)    az 1. számú mellékletben részletesen leírt szolgáltatás nyújtására.


3. A megrendeléshez szükséges adatok

Vevő az alábbi adatokat köteles megadni a Kiadónak a Megrendeléssel egyidejűleg:

Természetes személy Vevő esetén:
a)    vezetéknév, keresztnév;
b)    lakcím (ország, város, utca, házszám);
c)    e-mail cím;
d)    telefonszám;
e)    postázási, számlázási cím (amennyiben a lakcímtől eltérő).


Jogi személy Vevő esetén:
a)    cégnév;
b)    székhely;
c)    cégjegyzékszám;
d)    adószám;
e)    telefonszám;
f)    e-mail cím;
g)    postázási, számlázási cím (amennyiben a székhelytől eltérő).

A megadott adatok megfelelőségéért és valóságtartalmáért kizárólag a Vevő felel, Kiadó nem vállal felelősséget a nem megfelelő adatszolgáltatásból eredő, vagy a Vevő által be nem jelentett adatváltozások miatt keletkező károkért. A Kiadó adatkezelésre vonatkozó részletes szabályai a https://orac.hu/adat_jogvedelem oldalon érhetők el.


4. A Megrendelés módjai, menete

A Megrendelés történhet szóban vagy írásban.

Szóbeli Megrendelés esetén a Vevő a Kiadó 1. pont szerinti telefonos elérhetőségén, az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében adhatja le Megrendelését. Szóbeli megrendelés esetén a Kiadó a Vevő 3. pontban meghatározott adatait rögzíti. A Kiadó kérheti a Vevőtől a nem írásban leadott megrendelésnek írásbeli megerősítését, ebben az esetben a Kiadó az írásbeli megerősítés megtörténtéig nem köteles a Megrendelést teljesíteni.

Írásban történő Megrendelés formái:
a) Kiadó által rendszeresített és Vevő rendelkezésre bocsátott Megrendelőlap megfelelő kitöltésével, saját kezű, illetve cégszerű aláírással a Kiadó részére történő eljuttatásával postai úton, faxon, vagy e-mailben;  
b) Kiadónak címzett olyan írásbeli Megrendeléssel, ami a Megrendelés visszaigazolásához szükséges 3. pont szerinti adatokon kívül tartalmazza a termék pontos megjelölését, darabszámát, illetve a vételár megfizetése módjának megjelölését;
c) a Kiadó által üzemeltetett orac.hu oldalon „Belépés” menüpontban, regisztrációt követően elérhető felhasználói felület igénybe vételével.
A Megrendelés leadását követően a Kiadó a Vevő által megadott e-mail címen visszaigazolja a Megrendelést.


5. A szerződéses ellenérték

A Termék ellenértékét a Felek a Megrendelésben állapítják meg.

Az ellenérték megfizetése történhet:
a)    személyesen a Kiadó ügyfélszolgálatán;
b)    készpénz átutalási megbízással;
c)    banki átutalással;
d)    bankkártyás fizetéssel.


6. A szerződés tárgyi terjedelme

A Felek között létrejött szerződés alapján, a szerződéses ellenérték teljesítésével a Vevő tulajdonjogot vagy használati jogot szerez a Terméken a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel.


7. A szerződés időtartama

A Felek között a Megrendeléssel létrejött szerződés a Termék vételárának Kiadó bankszámláján történő jóváírása napján lép hatályba. Felek az elektronikus termékekre (online szolgáltatások, e-könyvek), valamint a folyóiratra vonatkozó előfizetői szerződést a Megrendelésen feltüntetett időszakra kötik. A Vevő a következő időperiódusra történő megrendelése ellenértékének a Kiadó részére történő megfizetésével hosszabbíthatja meg az előfizetését az egyes termékekre.


8. Szállítási költség és a szállítás feltételei

Könyv terméktípus esetében a Vevő személyes átvétele útján vagy kiszállítással kerül kézbesítésre a Termék. Személyes átvételre a Kiadóban (ORAC Kiadó | 1037 Budapest, Montevideo u. 14. | Nyitvatartás: H-CS: 08.00-16.30, P: 08.00-15.00) vagy a Novissima jogi-gazdasági könyvesboltban (1053 Budapest, Károlyi u. 17. | Nyitvatartás: H-P: 11:00-18:00) van lehetőség. 

A termék kiszállítással történő kézbesítésének részletes leírását és költségeit az ÁSZF 2-3. számú mellékletei tartalmazzák.


9. A teljesítés egyéb feltételei

A megrendelt Termék ellenértékét és szállítási költségét az Vevő a megrendelt Termék mellett található számla kiegyenlítésével – átutalással vagy utánvéttel – köteles kiegyenlíteni (a kiküldött számla egyszerre tartalmazza a megrendelt Termék ellenértékét és a szállítási költséget).


10. Az elállási jog gyakorlása

A Kiadó tájékoztatja az Vevőt arról, hogy elektronikus termék megrendelése esetén a termék jellegére tekintettel elállási jogot nem biztosít.

A Kiadó tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a megrendelt Termék (kivéve: elektronikus termék) kézhezvételét követő nyolc napon belül a Vevő indokolás nélkül jogosult vételi szándékától elállni. Ebben az esetben a Kiadó a termékért kifizetett ellenértéket köteles visszatéríteni a Vevő részére, a termék Kiadó részére történő visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre, valamint a termék Kiadó részére történő visszajuttatásával felmerülő költségekre nem vonatkozik.

A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő Vevőt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglalt feltételek szerint elállási jog illeti meg, amit a Termék átvételének napjától, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat. Az elállási jog gyakorlására a Rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján van lehetőség.


11. Az online termékekre irányadó speciális szabályok

11.1. A termék használatának megkezdése

Felek megállapodnak abban, hogy Vevő az online termék használatát a szerződéses ellenérték Kiadó általi kézhezvételétől számított legkésőbbi 3. munkanapon megkezdheti; ennek feltételeit a Kiadó biztosítja.


11.2. A felhasználói engedély hatálya

Felek megállapodnak abban, hogy Vevő használati jogot szerez az általa megrendelt online terméken. A használati jog nem foglalja magában a tulajdonjogot. Vevő tudomásul veszi, Kiadó pedig kijelenti, hogy a keretszoftver és az adatbázis a Kiadó tulajdonát képezi.

Az előfizetett online termék és szoftver egyszeres felhasználói jogú példányához egyidejűleg csak egy személy férhet hozzá. Az online termék és szoftver egyszeres felhasználói jogú példányára vonatkozó használati jog különböző számítógépeken sem egyidejűleg, sem több felhasználó között megosztva nem érvényes. A licenc az online termékre és a szoftverre, mint egységre vonatkozik, annak alkotóelemei nem különíthetők el egynél több számítógépen történő alkalmazás céljából.


11.3. A visszafordításra, visszafejtésre és a belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások

A szoftvert tilos:
a)    visszafordítani, visszafejteni vagy belőle más módon forráskódot előállítani;
b)    belső felépítésének feltárását célzó elemzésnek alávetni;
c)    módosítani, vagy a szoftver átalakítására előkészületet tenni;
d)    másolni, kivéve egyetlen példány másolását archiválás céljából;
e)    kölcsönözni, bérbe vagy haszonbérletbe adni;
f)    a megfelelő használati jog nélkül Internetes vagy intranetes rendszerben használni;
g)    olyan módon használni, ami mások szellemi tulajdonát vagy jogait sérthetné.


11.4. Az elektronikus termék és a szoftver használati jogának átruházása

Sem a Vevő, sem a Kiadó a jelen ÁSZF alapján nem jogosult az őt az online termék megrendelése alapján megillető jogot másra végleges jelleggel átruházni, vagy azt más részére engedményezni.


11.5. Az elektronikus termék és a szoftver használati jogának megszűnése

A Kiadó jelen szerződéssel biztosított használati jog gyakorlását megszüntetheti, amennyiben Vevő a szerződésben foglalt feltételeket megszegi. Ez esetben Vevő köteles megsemmisíteni a termék és a szoftver összes másolatát és alkotóelemét, bármely adathordozón is tárolta azokat. A megsemmisítés tényét a Kiadó jogosult a helyszínen, megbízottja útján, a Vevő üzleti tevékenységének zavarása nélkül ellenőrizni.


11.6. Korlátozott felelősség

Kiadó kizár minden, az elektronikus termék szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért való felelősséget. Kiadó a jogszabályok által megengedett körben kizárja a felelősséget az elektronikus terméken vagy termékeken esetlegesen előforduló szöveghibákra vagy szerzői véleményekre alapozott döntésekből eredő, a Vevőt ért közvetlen vagy közvetett károkért. Kiadónak a jelen szerződés bármely pontja alapján támasztható felelőssége minden esetben legfeljebb a Vevő által az elektronikus termékért vagy termékekért fizetett licencdíj összeghatáráig terjed. A Kiadó által értékesített termékek, illetve nyújtott szolgáltatások ellenértéke a jelen felelősség korlátozásra tekintettel került kialakításra.


11.7. Szerzői jog

Az elektronikus terméknek és a szoftvernek, az összes írásos dokumentumnak és a szoftver összes másolatának tulajdonosi és szerzői joga a Kiadót illeti meg. Vevő a jelen szerződés keretei között nem kizárólagos jogot kap arra, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező elektronikus termékben iratminták és formanyomtatványok kerülnek publikálásra, úgy azokat jogi szakmai céllal felhasználja, mely jogosultság licencenként egy felhasználót illet meg. Kifejezetten tilos a jelen elektronikus termékben megjelenő bármely anyag bármilyen kiadói jellegű nyomtatott vagy elektronikus újrafelhasználása. Az elektronikus terméket és a szoftvert a szerzői jog és nemzetközi megállapodások védik. Az elektronikus termék és a szoftver mellékelt írásos dokumentációja nem sokszorosítható.


11.8. Terméktámogatás, frissítések

Felek megállapodnak abban, hogy Kiadó az elektronikus termékkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai és használati problémák megoldásához e-mailes és telefonos terméktámogatást biztosít, melyet Vevő a jogkodex.hu weboldalon, a helpdesk@orac.hu e-mail címen, illetve a +36-1/340-2304-es telefonszámon vehet igénybe. Kivételesen bonyolult esetben Kiadó személyes terméktámogatást is nyújthat, egyedi elbírálás alapján. A terméktámogatás igénybe vehető előfizetéses termékek esetében az előfizetés időtartama alatt, míg egyszeri vásárlású termékek esetében a vásárlás napjától számított 1, azaz egy éven belül.

Amennyiben az elektronikus termék vagy szoftver a Kiadó általi frissítésével jött létre, azt a Vevő kizárólag a frissített elektronikus termékkel együtt használhatja, kivéve, ha a frissített elektronikus terméket megsemmisítette. Vevő a frissített elektronikus terméket is csak jelen előírásoknak megfelelően használhatja.


11.9. Szavatosság és jótállási feltételek

Amennyiben a megrendelt elektronikus termék hibás, akkor a Kiadó a Vevő részére a jelen szerződés 11.8. pontjában meghatározott „Terméktámogatást” nyújt. Amennyiben a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során sérül, akkor a Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy a sérült, vagy hibás terméket díjmentesen kicseréli. A Kiadó tájékoztatja a Vevőt arról, hogy amennyiben a Vevő a kicserélés lehetőségével nem kíván élni, akkor a megrendelt termék vételárát Kiadó visszatéríti a Vevő részére.


12. Joghatály

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Magyarország Polgári Törvénykönyvére.


13. Egyéb rendelkezések

Vevő a Kiadó által kiadott termék vagy termékek Megrendelésével a jelen Általános Szerződési Feltételeket akaratával minden részletében és kitételében megegyezőnek ismeri el, mely tényt a Megrendelés szövege is rögzíti.

Kiadó az Előfizetőnek történő első teljesítéssel és az ellenszolgáltatás elfogadásával a jelen Általános Szerződési Feltételeket akaratával minden részletében és kitételében megegyezőnek ismeri el.14. Hatályba lépés

A jelen ÁSZF 2018. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatályba lépést követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
 


1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A Dun & Bradstreet Hungary Kft. által és a Céginformáció.hu Kft. által (e harmadik fél szolgáltatók a továbbiakban együttesen: Céginformációs Szolgáltatók, külön: Céginformációs Szolgáltató) a Jogkódex felhasználók számára nyújtott egyedi céginformációs szolgáltatások (Céginformációs Szolgáltatás).

A Jogkódex termékcsalád bármelyik tagjának Előfizetői a Céginformációs Szolgáltatást – akár térítés nélkül, akár térítés mellett – a Céginformációs Szolgáltató szerződéses feltételei (amelyet az első használat előtt az Előfizetőnek el kell fogadni), valamint az alábbiak szerint vehetik igénybe. 

Tilos a Céginformációs Szolgáltatást képező céginformációkat tisztességtelen vagy csalárd ügyletekhez használni, terjeszteni, újrahasznosítani. Az Előfizető a céginformációt kizárólag belső, saját üzleti tevékenységéhez használhatja.

A Céginformációs Szolgáltatók és a Kiadó minden, az Előfizető általi szerződésszegés következményeiért való felelősségüket kizárják.

Az Előfizető a Céginformációs Szolgáltatást csak a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között veheti igénybe. Ezen jogszabályok megismeréséért, illetőleg a szolgáltatás jogellenes használatért való felelősség kizárólag az Előfizetőt terheli. 

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy egy adott cég értékelése, minősítése, hitelkeret megállapítása szakértői és statisztikai módszerekkel történik és pusztán tájékoztató jellegű, így a Céginformációs Szolgáltatók az ezen információkra, ajánlásokra alapított üzleti döntésekért, az ebből eredő esetleges károkért mindennemű felelősségüket kizárják. 

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Céginformációs Szolgáltatók által az adatgyűjtés időpontjában hozzáférhető információ legális forrásokból és szerződött partnerektől származik. A Céginformációs Szolgáltatók és a Kiadó kizárják felelősségüket arra az esetre, ha az információ forrását képező anyagokban az adatgyűjtés időpontjában az információ adatait érintő bárminemű esetleges változást nem vezettek még át, így az a Céginformációs Szolgáltató által nem volt megismerhető. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az üzleti információ azért tartalmaz téves vagy nem teljeskörű adatot, mert a Céginformációs Szolgáltató részére is téves, illetve hiányos adatot szolgáltattak, vagy egyéb okból nem áll a rendelkezésére, úgy a  Céginformációs Szolgáltató és a Kiadó a téves, illetve hiányos adatok szolgáltatásának következményei tekintetében, illetőleg az ezekre alapított üzleti döntésekért, az ezekből eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja. A Céginformációs Szolgáltatók az általuk szolgáltatott bárminemű üzleti információ kapcsán az adatmezők telítettségére garanciát nem vállalnak. 

A Céginformációs Szolgáltatás a Jogkódex szoftver felületéről érhető el. A Kiadó a Céginformációs Szolgáltatás térítés nélküli szolgáltatását bármikor megszüntetheti. 


 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET


SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK BELFÖLDRE[1]


BelföldreBruttó szállítási költségek
GLSElőre fizetve
0-2 kg: 1400 Ft
2-5 kg:1600 Ft
5-10 kg:1800 Ft
10-20 kg:2500 Ft
20 kg felett:5000 Ft

Utánvét esetén +400 Ft kezelési költséget számolunk fel.


GLS CsomagPontElőre fizetve
0-20 kg:1200 Ft
20 kg felett:1800 Ft

Utánvét esetén +200 Ft kezelési költséget számolunk fel.


Külföldi szállítás esetén egyedi postaköltséget számítunk fel. További információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati munkatársainkkal a +36 1 340 2304-es telefonszámon vagy az info@orac.hu e-mail címen!


3. SZÁMÚ MELLÉKLET

SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI MÓDOK, IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK[1]
SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

Kapcsos könyv

Kézikönyv

E-kommentár/ E-könyv

Jogkódex termékcsalád

Folyóirat

Szeminárium

GLS, GLS CsomagPont[2]

-

-

Postai úton

-


FIZETÉSI MÓDOK

 

Kapcsos könyv

Kézikönyv

E-kommentár/ E-könyv

Jogkódex termékcsalád

Folyóirat

Szeminárium

Bankkártya

ü  

ü  

ü  

ü  

ü  

ü  

Átutalás[3]

ü  

ü  

ü  

ü  

ü  

ü  

Utánvét

A megrendelt termékek csak átutalást követően kerülnek kiküldésre, erről e-mailben értesítést kap a vásárló. Elektronikus termék esetén e-mailben kapja a belépési adatokat és egyéb információkat.[4]

û   

û   

û   

û   

Díjbekérő

û   

û   

û   

Csak előfizetés meghosszabbításnál, lejárat előtt küldjük.

Csak előfizetés meghosz-

szabbításnál, lejárat előtt küldjük.

û   


KEDVEZMÉNYEK[5]

 

Kapcsos könyv

Kézikönyv / E-könyv

E-kommentár

Jogkódex termékcsalád

Folyóirat

Szeminárium

Törzsvásárlói kártya

10% kedvezmény

û   

10% kedvezmény

Diákigazolvány

15% kedvezmény

 


[1] Hatályos: 2018. január 1. napjától.

[2] Készpénzzel és a megjelölt üzletekben bankkártyával történő fizetésre is lehetőség van. Az átvevőnek a csomag átvételét bizonyító aláírás előtt be kell mutatnia a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél), valamint ha a csomagot nem a címzett veszi át, közölni kell az átvétel jogcímét is. Abban az esetben, ha a címzett helyett meghatalmazott veszi át a csomagot, akkor két tanú aláírásával ellátott meghatalmazást is szükséges kérnek az átvételi pontokon.

[3] A megrendelt termékek csak átutalást követően kerülnek kiküldésre, erről e-mailben értesítést kap a vásárló. Elektronikus termék esetén e-mailben kapja a belépési adatokat és egyéb információkat. Szeminárium esetén e-mailben kap az ügyfél visszaigazolást.

[4] Kiadónkban személyes átvételnél a visszaigazoló jelentést kinyomtatva az ügyfélszolgálat munkatársainak be kell mutatni.

[5] Kiadónk a legnagyobb kedvezmény elvét követi. Minden megvásárolt termékre csak egyféle kedvezmény vehető igénybe, de az minden esetben a legnagyobb összegű. Diákkedvezménnyel könyvekből 1 példány, folyóiratokból 1 előfizetés (évfolyamonként), szemináriumokból 1 részvételi lehetőség kedvezményes megvásárlása lehetséges. Cég nevére szóló áfás számlát diákkedvezmény vagy extra diákkedvezmény igénybevételekor nem áll módunkban kiállítani! A kedvezmények igénybevételéhez a webes vásárlást megelőzően a vásárlónak meg kell adnia a fiók adataiban a törzsvásárlói és/vagy diákigazolvány számát. A szállítási költségre kedvezményt nem biztosítunk.