Tallózó
2022-05-20

Szabó Zsolt: Parlament
Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Jogtörténet rovat

Az államfejlődés szerves részeként minden alkotmányos államban létrejött előbb rendi, majd népképviseleti formában parlament, így a nemzeti sajátosságok ellenére vizsgálható a parlamentek fejlődésének közös útja.

2022-05-10

Szeibert Orsolya: Új mérföldkő a hazai családjogi szabályozásban: a bíróság által elrendelhető közös szülői felügyelet és váltott gondoskodás
Családi Jog, 2022/1., 10-15. o.

A Ptk. családjogot szabályozó Negyedik Könyvének a 2021. novemberi módosítása ugyan csak két paragrafust egészített ki egy-egy mondattal és egyetlen új paragrafust iktatott be újként,...

2022-05-10

Rózsás Eszter: A közigazgatási hatósági eljárás alapintézményei
Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Közigazgatási jog rovat

A közigazgatási hatósági eljárás során közigazgatási hatóság és közigazgatáson kívüli jogalanyok (ügyfelek) kerülnek egymással kapcsolatba akként, hogy e jogalanyok között hatósági jogviszony jön létre.

2022-05-04

Schultz Márton: A személyiségi jogok vagyoni értéke és tárgyiasulása (könyvrészlet)

A részlet a könyv VIII. fejezetének („A vagyoni érdek megsértése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények”) 2. („Az általános személyiségi jog megsértéséből eredő jogkövetkezmények”) és 3. alfejezetéből („Immateriális sérelmek”) származik.

2022-04-06

Szente Zoltán: A populista alkotmányosság mítosza Magyarországon és Lengyelországban. Populista vagy tekintélyelvű alkotmányosság?*
Közjogi Szemle, 2022/1., 11-16. o.

Mára már világossá vált, hogy Közép- és Kelet-Európa több országában, különösen Magyarországon és Lengyelországban az utóbbi években lezajlott tekintélyelvű átmenet komoly kihívást jelent a kommunista rezsimek bukása után a régióban kialakult,...

2022-04-06

Blutman László: Az uniós jog elsőbbsége: alkotmánybíróságok lázadása
Közjogi Szemle, 2022/1., 1-10. o.

A 2020. és 2021. évben uniós tagállamokban négy olyan alkotmánybírósági határozat született, mely új korszakot jelez az uniós jog és a tagállami alkotmányok viszonyának rendezésében.

2022-04-06

Tóth András: Fogyasztóvédelmi, adatvédelmi, médiajogi és versenyjogi eszközök együttes alkalmazása az online figyelempiacok kudarcainak kiküszöbölésére
Infokommunikáció és Jog, 2021/2. (77.), 8-14. o.

Az online figyelempiacok működésének legfőbb kudarca, hogy hatalmas mennyiségű adat halmozódik fel amerikai magánpiaci szereplőknél. Ebből két további hátrányos következmény adódik.

2022-04-05

Dr. Nagy-Elekes Petra: De hogy jön a coaching az integritáshoz?!
Jegyző és Közigazgatás, 2022/1., 6-11. o.

Egy szervezet integráns, ha működése és eredményei konzisztensek az értékeivel és céljaival. Működésének alapja az egyéni integritás, hiszen fontos, hogy a szervezet kitűzött céljainak és értékrendjének megfelelően lássa el feladatait,...

2022-03-24

Dr. Trenyisán Máté: A kármegosztás esetei a munkáltatói kárfelelősség körében
Munkajog, 2022/1., 27-33. o.

A magyar munkajogi felelősségi rendszert 1992-ben úgy alkották meg, hogy az tekintettel legyen arra, hogy a munkaviszony alanyai eltérő pozícióban és igényérvényesítési helyzetben vannak. E különbség miatt a munkavállaló felelősségének alapja...

2022-03-16

Dobos Balázs: Nemzetiségi részvétel jellemzői az országgyűlési választásokon (2014–2018)
Parlamenti Szemle, 2021/2., 53-81. o.

A 2010-es években a magyarországi nemzetiségek számára a közéletben való részvétel újabb intézményi csatornával, a nemzetiségi parlamenti képviselő és a szószólók rendszerével bővült, amelyet...

2022-02-22

Dr. Kajó Cecília, Gaál János: Végrehajtás a birtokvédelemben
Jegyző és Közigazgatás, 2021/6., 8-10. o.

Általános kötelezés vagy a részcselekmények pontos meghatározása? Alapdöntésbe kódolt végrehajtási kudarc a birtokvédelem végrehajtási szakaszában. A pontosan kidolgozott kérelem jelentőségéről, illetve a hiányosan megfogalmazott kérelem...

2022-02-22

A Magyar Jogász Egylet Munkajogi és Szociális Jogi Szakosztálya tavasszal öt képzést szervez
Előzetes a Munkajog 2022/1. lapszámból

A Magyar Jogász Egylet Munkajogi és Szociális Jogi Szakosztálya tavasszal öt képzést szervez, melyből négyet („Tavaszi négyes”) közösen a Munkajog folyóirattal. Nézze meg a kínálatot!

2022-02-15

Szabadfalvi József: Adalékok a magyar jogi terminológia eredettörténetéhez
Magyar Jogi Nyelv, 2021/2., 1-7. o.

A hazai jogtudomány és joggyakorlat számára megkerülhetetlen kérdésként merül fel a használt nyelv és fogalmi apparátus kialakulásának és fejlődésének vizsgálata.

2022-02-14

G. Karácsony Gergely: Az oktatáshoz való jog
Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Alkotmányjog rovat

Az oktatáshoz való jog az alapjogok második generációjához tartozó alapvető jog. Tartalmában nagymértékű eltérést mutat az oktatás két fő területére, a közoktatásra és a felsőoktatásra vonatkozó szabályozás.

2022-02-11

Dr. Makkos Nándor: Esélyteremtés, avagy a mobilitási mentor lehetséges szerepe a társadalmi felzárkóztatás folyamatában
Jegyző és Közigazgatás, 2021/6., 17-20. o.

A kérdés aktualitását az adja, hogy állami támogatással 2022. január 1-jétől komplex felzárkózási képzés kizárólag mobilitási mentori szolgáltatással folytatható, amelyet a felzárkózási képzést folytató felnőttképzési szervezetnek kell biztosítania,...

2022-02-04

Barta Judit: Covid–19 és részvétel a gazdasági társaság legfőbb szervének döntésében
Gazdaság és Jog, 2021/11-12., 7-15. o.

A covid–19 járvány kapcsán bevezetett korlátozások, kijárási tilalmak és a fertőzésveszély miatt a gazdasági társaságok legfőbb szervei nem tudtak személyes jelenlét mellett ülést tartani és a legfontosabb, illetve halaszthatatlan döntéseket meghozni.

2021-12-09

Herdon István – Rab Henriett: Hogyan írható elő kötelezően a védőoltás a gazdasági munkaviszonyokban?*
Közjogi Szemle, 2021/4., 1-10. o.

A jogalkotó az elmúlt hetekben és hónapban a pandémia megfékezése érdekében számos, olykor meglepő intézkedést fogadott el. Mondhatni várható volt, de mégis nagy visszhangot keltett a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló...

2021-11-26

Ősze Áron: A különleges jogrend alaptörvényi reformja
Parlamenti Szemle, 2021/1., 5-21. o.

Tanulmányomban a magyar különleges jogrendi szabályzás reformjával foglalkoztam. A kilencedik Alaptörvény-módosítással ugyanis az Országgyűlés új alapokra helyezte e jogintézmény szabályozási koncepcióját.

2021-11-19

Dr. Kozma Anna – Dr. Pál Lajos: A védőoltásra kötelezés feltételei a munkajogviszonyban
Munkajog, 2021/4. lapszám, 17-25. o.

A koronavírus megjelenésével egyidősek a kérdések: milyen lehetősége, jogosultsága van a munkáltatónak a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzésére, követelheti-e a fertőzéstől mentes állapot, illetve a védettség igazolását,...

2021-11-15

Dr. Varga Ádám: Van-e jelentősége a helyi önkormányzáshoz való jog alapjogként tételezésének?
Alkotmánybírósági Szemle, 2021/1., 2-9. o.

A rendszerváltás után létrejött, példátlanul erősen körülbástyázott önkormányzati rendszer meghatározó eleme volt a helyi önkormányzáshoz való jog kollektív alapjogként tételezése.

Tételek: 1 - 20 / 206 (11 oldal)
Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.