ORAC Kiadó

A Polgári eljárásjog I-II. (Kommentár a gyakorlat számára) kiadványunk egyrészt olvasható kapcsos könyvként, de még többen használják számítógépükön, a Jogkódexen.

A Pp. 2021. január 1-jével koncepcionális módosításon esett át, amelynek jelentőségét a kommentár így foglalja össze:

„A Pp. hatálybalépését követően a jogalkotó számos kisebb módosítást hajtott végre a törvény szövegén, ugyanakkor az első átfogó módosításra 2020. év végéig kellett várni.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 2020. évi CXIX. törvényhez (Pp. novella) fűzött miniszteri indokolás szerint »[a] Pp. hatályosulásának tapasztalatai, az Alkotmánybíróság határozatai és a jogalkalmazó szervek visszajelzései indokolttá teszik a törvény egyes rendelkezései tekintetében a szabályozás finomítását, a perjogi szabályok egyszerűsítését és rugalmasabbá tételét.« A Pp. novella célja, hogy megkönnyítse a jogkeresők bírósághoz fordulása jogának gyakorlását, úgy, hogy a bevezetett változtatások mellett is biztosíthatók maradjanak a koncentrált per feltételei, fennmaradjanak az osztott perszerkezet előnyei és a felek önrendelkezési joga is messzemenően érvényesüljön.

A perindítás körében a Pp. novella által bevezetett módosítások a keresetlevél kötelező tartalmi elemeit egyszerűsítik, az alaki előírásokat észszerűsítik, továbbá kiterjesztik a keresetlevél hiánypótlási lehetőségeit egyebek mellett azzal, hogy a tartalmi hiányosságok miatt a keresetlevél kizárólag hiánypótlási felhívás kiadását követően utasítható vissza. A módosítás a perfelvételi szak szabályai körében egyszerűsíti a keresetváltoztatás, ellenkérelem-változtatás megtételére (a tényelőadás megváltoztatása immár nem minősül keresetváltoztatásnak), a bizonyítás indítványozására, továbbá az alperes ellenkérelmére és ellenköveteléseire vonatkozó szabályokat; emellett a Pp. novella könnyítette a jogi képviselő nélkül eljáró felek igényérvényesítését (egyebek mellett elveti a formanyomtatvány használatának kötelezettségét). Az elsőfokú szabályokkal összhangban a jogalkotó egyszerűsítette a másodfokú eljárás szabályait is.

A Pp. hatálybalépését követően hamar világossá vált, hogy az új perszerkezet alkalmazása a meglehetősen rugalmasan lefolytatható személyi állapotot érintő perekben jelenti a legnagyobb kihívást a jogalkalmazóknak. Erre figyelemmel a Pp. novella a személyi állapotot érintő perekben a perrendi szabályokat rugalmasabbá tette, emellett a módosításainak egyik legfontosabb célja a kiskorú gyermek érdekeinek fokozott védelmét célzó rendelkezések bevezetése, továbbá a hatályos szabályok szerint is rendelkezésre álló eljárásjogi eszköztár erősítése, és újakkal történő kiegészítése volt; mindezekre figyelemmel erősebb pervezetési jogosítványokat biztosít a bíróság számára ahhoz, hogy a kiskorú gyermek érdekeit szolgáló permenetet tudjon fenntartani. A kiskorú gyermek érdekeinek védelmében a módosítás kiszélesítette a hivatalbóli bizonyítás esetköreit és az ideiglenes intézkedés hivatalból történő elrendelésének lehetőségét.

A Pp. novella a személyi állapotot érintő perek körében a feleknek a per folyamán is folyamatosan változó életviszonyaihoz igazodó speciális eljárási szabályokat is beiktatott: bevezetett egy, kizárólag a személyi állapotot érintő perekben alkalmazható perfelvételi módot, tovább egyszerűsítette a keresetváltoztatás szabályait, könnyítette az előzetes bizonyítást és erősítette a jogi képviselő nélkül eljáró fél esetén a szóbeliség elvének érvényesülését.”

A Pp. 2021. január 1-jei időállapotának megfelelő kommentár tehát már elérhető a Jogkódexen.


1. Nyissa meg a kommentárválasztóból!

Nyissa meg a kommentárválasztóból!


2. Olvass a naprakész Pp. kommentárt a Jogkódexen!

Olvass a naprakész Pp. kommentárt a Jogkódexen!