ORAC Kiadó

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a Novissima jogi-gazdasági könyvesbolt július 12-én (pénteken) és július 18-19-ig zárva tart.

A Jogkódex Prémium szolgáltatáson, valamint az ügyvédi kamarák JogTudor programja keretében szolgáltatott Jogkódexen már elérhető a valamennyi jelentős nemperes eljárást lefedő iratmintatár.


Polgári nemperes iratmintatár tartalma

 • Kérelem közjegyző kizárása iránt
 • Kérelem előzetes bizonyítás elrendelése iránt ismert ellenféllel
 • Kérelem előzetes bizonyítás elrendelése iránt ismert ellenféllel meghallgatás mellőzésére irányuló kérelemmel
 • Kérelem előzetes bizonyítás elrendelése iránt ismeretlen ellenféllel
 • Ellenérdekű fél nyilatkozata előzetes bizonyítás elrendelése iránti kérelemre
 • Ellenérdekű fél nyilatkozata előzetes bizonyítás elrendelése iránti kérelemre - kizáró ok bejelentése
 • Indítvány okirati bizonyítás iránt
 • Indítvány tanúbizonyítás iránt
 • Tanúzási akadály bejelentése előzetes bizonyításban
 • Indítvány igazságügyi szakértő kirendelése iránt folyamatban lévő előzetes bizonyítási eljárásban
 • Indítvány szemle iránt helyszínen
 • Indítvány szemle iránt irodában
 • Kézbesítési kifogás
 • Igazolási kérelem
 • Kérelem annak tárgyában, hogy a közjegyző hívja fel a szemletárgy birtokosát a szemle lehetővé tételére
 • Kérelem a szemletárgy birtokosának közjegyző elé idézése iránt
 • Kifogás az eljárás szabálytalansága ellen
 • Nyilatkozat a bizonyításhoz adott hozzájárulás visszavonásáról
 • Fellebbezés eljárást megszüntető végzés ellen, ha a bizonyítást nem lehetett lefolytatni
 • Fellebbezés az eljárás Kjnp. 11. § (2) bekezdése alapján történt megszüntetése ellen
 • Fellebbezés a kérelem Kjnp. 7. § (3) bekezdése alapján történt visszautasítása ellen
 • Fellebbezés az előzetes bizonyítás iránti kérelem Kjnp. 17. § (2) bek. alapján történt visszautasítása ellen
 • Fellebbezés az eljárásnak a Kjnp. 11. § (3) bek. alapján történt megszüntetése ellen
 • Kérelem igazságügyi szakértő kirendelése iránt egyoldalú eljárásban (Kjnp. 21. §)
 • Fellebbezés a szakértői díjat megállapító végzéssel szemben
 • Kérelem a szakvélemény kiegészítése iránt
 • Közös kérelem közjegyző előtti egyezségi eljárás lefolytatása iránt
 • Kérelem egyezségi kísérletre idézés iránt közjegyző előtti egyezségi eljárásban
 • Fellebbezés a közjegyző előtti egyezségi eljárás lefolytatására irányuló kérelmet a Kjnp. 27/H. § (3) bekezdése alapján visszautasító végzéssel szemben
 • Bejelentés a felek személyében bekövetkezett változás miatt
 • Fellebbezés a közjegyző előtti egyezségi eljárás lefolytatására irányuló kérelmet a Kjnp. 27/K. § (1) bekezdése alapján visszautasító végzéssel szemben
 • Fellebbezés az egyezséget jóváhagyó végzéssel szemben
 • Fellebbezés az egyezség jóváhagyását megtagadó végzéssel szemben
 • Fellebbezés a közjegyző előtti egyezségi eljárást a Kjnp. 27/K. § (5) bekezdése alapján megszüntető végzéssel szemben
 • Fellebbezés a közjegyző előtti egyezségi eljárást a Kjnp. 27/K. § (6) bekezdése alapján megszüntető végzéssel szemben
 • Fellebbezés az egyezség jóváhagyását a Kjnp. 27/K. § (7) bekezdése alapján megtagadó végzéssel szemben
 • Bejelentés az egyezség hatályosságához szükséges beleegyezés megadásáról
 • Kérelem értékpapír semmissé nyilvánítása iránt
 • Kérelem okirat semmissé nyilvánítása iránt
 • Fellebbezés az értékpapír semmissé nyilvánítása iránti kérelem visszautasítása ellen
 • Utólagos kérelem annak tárgyában, hogy az értékpapír alapján kifizetésre kötelezett személy ne teljesítsen
 • Értékpapír hollétére vonatkozó adata bejelentése
 • Fellebbezés értékpapírt semmissé nyilvánító végzéssel szemben
 • Kérelem bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránt egyezség nélkül
 • Kérelem bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránt egyezség jóváhagyásával
 • Kérelem bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránt megállapodás közjegyzői okiratba foglalása iránti kérelemmel
 • Kérelem a meghallgatás elhalasztása iránt
 • Fellebbezés az eljárás Kjnp. 36/B. § (6) bek. alapján történt megszüntetése ellen
 • Fellebbezés bejegyzett élettársak egyezségét jóváhagyó végzéssel szemben
 • Fellebbezés bejegyzett élettársak egyezségének jóváhagyását megtagadó végzéssel szemben
 • Fellebbezés a kérelem Kjnp. 36/C. § (2) bek. második fordulata szerinti elutasítása ellen
 • Fellebbezés az élettársi nyilvántartásba történt, a kapcsolat fenn nem állásáról szóló bejegyzést tartalmazó végzéssel szemben
 • Kérelem az élettársi nyilvántartásban szereplő személy adatainak igazolása iránt
 • Kérelem az élettársi nyilvántartásban nem szereplő személy számára ezen tény igazolása iránt
 • Kérelem az élettársi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló végzés kijavítása iránt
 • Kérelem a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásban szereplő személy adatainak igazolása iránt
 • Kérelem a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásban nem szereplő személy számára ezen tény igazolása iránt
 • Kérelem a házassági, élettársi vagyonjogi szerződés tartalmáról harmadik személy részére történő felvilágosítás iránt
 • Kérelem közjegyzői pénzletéti eljárás lefolytatása iránt
 • Fellebbezés a pénzletét elfogadása iránti kérelem visszautasítása ellen
 • Fellebbezés a pénzletét elfogadása iránti kérelem elutasítása ellen
 • Kérelem közjegyzői pénzletét kiutalása iránt
 • Fellebbezés pénzletét kiutalását elrendelő végzéssel szemben
 • Fellebbezés pénzletét kiutalását elutasító végzéssel szemben
 • Kérelem a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult halála miatt a jogelőd törlése és a jogutód személyének átvezetése iránt
 • Kérelem a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett kötelezett halála miatt a jogelőd törlése és a jogutód személyének átvezetése iránt
 • Kérelem a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult megszűnése miatt a jogelőd törlése és a jogutód személyének átvezetése iránt
 • Kérelem a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett kötelezett megszűnése miatt a jogelőd törlése és a jogutód személyének átvezetése iránt
 • Fellebbezés a hitelbiztosítéki nyilvántartásban történő jogutódlásra irányuló kérelem visszautasítása ellen
 • Kérelem a hagyatéki ügyek egyesítésére kapcsolódó hagyaték miatt
 • Előzetes bizonyítás felvétele - igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelem hagyatéki eljárásban
 • Kérelem helyszíni leltár felvétele iránt
 • Fellebbezés a helyszíni leltár felvétele iránti kérelmet elutasító végzés ellen
 • Kérelem hagyatéki leltár kiegészítésére
 • Kérelem a hagyatéki leltárba külföldi hagyatéki vagyon felvételére és a közjegyző hivatalból történő intézkedésére
 • Kérelem biztosítási intézkedés elrendelésére
 • Fellebbezés a biztosítási intézkedés tárgyában hozott végzés ellen
 • Kérelem eseti gondnok kirendelésére ismeretlen helyen tartózkodó örökös részére
 • Kérelem ügygondok kirendelésére gazdasági társasági részesedés esetén
 • Kérelem ügygondok kirendelésére, ha a hagyatékban követelés van
 • Kérelem eseti gondnok kijelölésére érdekellentét miatt
 • Közös kérelem hagyatéki tárgyalás időpontjának elhalasztására
 • Meghatalmazás hagyatéki eljárásban való részvételre
 • Kézbesítési megbízott bejelentése
 • Ági vagyon bejelentése
 • Végintézkedés megküldése
 • Nyilatkozat szóbeli végrendelet tanújaként
 • Végrendeleti végrehajtó megbízatás elfogadása
 • Lemondás végrendeleti végrehajtói megbízatásról
 • Kérelem végrendeleti végrehajtónak az örökhagyó egyes rendelkezései teljesítése alól történő felmentése iránt
 • Végrendeleti végrehajtói megbízatás megvonása
 • Fellebbezés a végrendeleti végrehajtó megbízatásának létrejöttét megállapító végzéssel szemben
 • Nyilatkozat bizalmi vagyonkezelői kijelölés elfogadásáról
 • Nyilatkozat bizalmi vagyonkezelői kijelölés visszautasításáról
 • Fellebbezés a végintézkedéssel alapított bizalmi vagyonkezelési jogviszony létrejöttéről hozott végzéssel szemben
 • Nyilatkozat hagyatéki vagyonba tartozó ingóság vitatásáról
 • Kérelem ismeretlen hagyatéki tartozás jogosultjának hirdetményi úton történő felhívására
 • Kérelem hagyatéki eljárás felfüggesztése iránt
 • Kérelem hagyatéki eljárás felfüggesztése iránt
 • Fellebbezés a hagyatéki eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés ellen
 • Kérelem rész-hagyatékátadó végzés meghozatalára felfüggesztett hagyatéki eljárás alatt
 • Kérelem hagyatéki eljárás megszüntetésére
 • Fellebbezés a hagyatéki eljárást megszüntető végzés ellen
 • Örökség visszautasításának jogáról való kifejezett lemondás
 • Visszautasítás folytán egyéb örökösök bejelentése
 • Örökséget visszautasító nyilatkozat - nincs leszármazó
 • Örökséget visszautasító nyilatkozat kiskorú leszármazó nevében
 • Kérelem hagyaték átadására osztályos egyezség alapján
 • Nyilatkozat hagyatéki vagyon átruházásáról
 • Fellebbezés az egyezség jóváhagyása tárgyában hozott végzés ellen
 • Kérelem csatolt peren kívüli egyezség alapján történő hagyaték átadásra
 • Hitelezői igény bejelentése
 • Megállapodás hagyatéki hitelezői igényről
 • Nyilatkozat hitelezői igény el nem ismeréséről
 • Nyilatkozat hagyatéki vagyon Magyar Állam részére történő felajánlásáról
 • Nyilatkozat arról, hogy a földszerző az örökhagyó közeli hozzátartozója
 • Nyilatkozat arról, hogy a földszerző nem földműves
 • Nyilatkozat arról, hogy a földszerző földműves
 • Kötelesrész iránti igény előterjesztése - van végrendelet
 • Kötelesrész iránti igény előterjesztése két éven belül kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés esetén
 • Kötelesrész iránti igény előterjesztése elajándékozott ingatlan tekintetében
 • Nyilatkozat tárgyalás tartása nélküli hagyatéki eljáráshoz
 • Kérelem hagyatéki tárgyalás kitűzésére tárgyalás tartása nélkül meghozott hagyatékátadó végzés közlését követően
 • Fellebbezés a hagyatéki tárgyalás tartása iránti kérelmet elutasító végzés ellen
 • Özvegyi jog megváltása iránti igény bejelentése
 • Egyezség özvegyi jog megváltásáról
 • Fellebbezés az özvegyi jog megváltása tárgyában hozott végzés ellen
 • Házastársi vagyonközösségi igény bejelentése
 • Fellebbezés a házastársi vagyonközösség jogcímén előterjesztett igény tárgyában hozott végzés ellen
 • Igazolás közvetítői eljárás megindításáról
 • Kérelem öröklési bizonyítvány kiállítására
 • Fellebbezés az öröklési bizonyítvány kiállítása iránti kérelem tárgyában hozott végzés ellen
 • Kérelem a hagyatéki eljárási igazolás kiadására
 • Kérelem európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránt
 • Kérelem öröklési tanúsítvány kiállítására harmadik államban történő igényérvényesítés céljára
 • Fellebbezés az európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti kérelem tárgyában hozott végzés ellen
 • Fellebbezés az európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti kérelemnek helyt adó végzés hatályon kívül helyezése ellen
 • Fellebbezés az európai öröklési bizonyítvány hatályának felfüggesztése tárgyában hozott végzés ellen
 • Kérelem a hagyatéki eljárás megismétlésére
 • Fellebbezés a megismételt hagyatéki eljárás ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzése tárgyában hozott végzés ellen
 • Fellebbezés a hagyatéki eljárás megismétlése tárgyában hozott végzés ellen
 • Igazolás hagyatéki per megindításáról
 • Fellebbezés ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzés ellen
 • Fellebbezés teljes hatályú hagyatékátadó végzés ellen
 • Fellebbezés az eljárás költséget megállapító és annak viselésére kötelező végzés ellen
 • Fellebbezés a pénzbírságot kiszabó végzés ellen
 • Nyilatkozat átvett (közölt) végzés elleni fellebbezési jogról történő lemondásról
 • Rendes ellentmondás indokolás nélkül
 • Rendes ellentmondás indokolással
 • Rendkívüli ellentmondás indokolás nélkül
 • Rendkívüli ellentmondás indokolással
 • Részletfizetés engedélyezése iránti kérelem
 • Fizetésre halasztás engedélyezése iránti kérelem
 • Megelőző teljesítésre való hivatkozás (Fmhtv. 30. §)
 • Utólagos teljesítésre való hivatkozás (Fmhtv. 31. §)
 • Igazolási kérelem
 • Kézbesítési kifogás
 • Kézbesítési kifogás végrehajtási eljárás alatt
 • Fellebbezés a közjegyző végzésével szemben
 • Elállás bejelentése FMH kézbesítése után
 • Elállás bejelentése FMH kézbesítése előtt
 • Eljárás megszüntetése iránti kérelem
 • Határidő-hosszabbítás iránti kérelem
 • Fizetési meghagyás kiegészítése iránti kérelem
 • Fizetési meghagyás kijavítása iránti kérelem
 • Végrehajtási lap visszavonása iránti kérelem
 • Végrehajtási lap kiegészítése iránti kérelem
 • Végrehajtási lap kijavítása iránti kérelem
 • Végrehajtást kérő személyében bekövetkezett jogutódlás bejelentése
 • Európai fizetési meghagyás iránti kérelem "A" formanyomtatvány
 • Európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás "F" formanyomtatvány
 • Végrehajtási lap közjegyző által jóváhagyott egyezség végrehajtása iránt - pénzkövetelés
 • Végrehajtási lap európai fizetési meghagyás végrehajtása iránt
 • Hiteles kiadmány igénylése iránti kérelem végrehajtáshoz
 • Adós személyében bekövetkező jogutódlás megállapítása iránti kérelem
 • Végrehajtást kérő személyében bekövetkező jogutódlás megállapítása iránti kérelem
 • Végrehajtás kérő fellebbezése a jogutódlás megállapítása iránti kérelem visszautasítása ellen
 • Adós fellebbezése a végrehajtást kérő személyében megállapított jogutódlás ellen
 • Adós jogutódjának fellebbezése a jogutódlás megállapítása ellen
 • Adós végrehajtás megszüntetése iránti kérelme - végrehajtandó határozat hatályon kívül helyezése miatt
 • Adós végrehajtás korlátozás iránti kérelme - végrehajtandó határozat hatályon kívül helyezése miatt
 • Adós végrehajtás megszüntetése iránti kérelme - a követelés nem jött létre érvényesen
 • Adós végrehajtás korlátozása iránti kérelme - a követelés részben nem jött létre érvényesen
 • Adós visszvégrehajtás iránti kérelme
 • Végrehajtást kérő biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelme
 • Fellebbezés biztosítási intézkedést elrendelő végzés ellen
 • Végrehajtási lap visszavonása iránti kérelem
 • Végrehajtási záradék törlése iránti kérelem
 • Adós fellebbezése a végrehajtási záradék törlése iránti kérelem elutasítása ellen
 • Végrehajtást kérő fellebbezése a végrehajtási záradék törlése ellen
 • Végrehajtási lap visszavonása iránti kérelem - 1896/2006 EK rendelet 22. cikk (1) bek. alapján
 • Fellebbezés a végrehajtható okiratnak a kérelemtől eltérő kiállításáról szóló végzés ellen
 • Fellebbezés a végrehajtható okirat kiállítását megtagadó végzés ellen
 • Végrehajtható okirat kijavítása iránti kérelem
 • Fellebbezés a végrehajtható okirat kijavítása tárgyában hozott végzés ellen
 • Fellebbezés a végrehajtható okirat kijavítása iránti kérelem elutasítása ellen
 • Kérelem a 44/2001/EK rendelet VI. melléklete szerinti tanúsítvány kiállítása iránt
 • Kérelem a 805/2004/EK rendelet I. melléklete szerinti tanúsítvány kiállítása iránt
 • Kérelem a 805/2004/EK rendelet II. melléklete szerinti tanúsítvány kiállítása iránt
 • Kérelem a 805/2004/EK rendelet III. melléklete szerinti tanúsítvány kiállítása iránt
 • Kérelem a 805/2004/EK rendelet IV. melléklete szerinti tanúsítvány kiállítása iránt
 • Kérelem a 805/2004/EK rendelet V. melléklete szerinti tanúsítvány kiállítása iránt
 • Kérelem a 4/2009/EK tanácsi rendelet III. és IV. melléklete szerinti kivonat kiállítása iránt
 • Kérelem a Luganói Egyezmény VI. melléklete szerinti igazolás kiállítása iránt
 • Kérelem az 1215/2012/EU rendelet II. melléklete szerinti tanúsítvány kiállítása iránt
 • Kérelem a 650/2012/EU rendelet 46. cikk (3) bek. b) pontja szerini tanúsítvány kiállítása iránt
 • Végrehajtási lap közjegyző által jóváhagyott egyezség végrehajtása iránt - ingóság kiadása
 • Végrehajtási lap közjegyző által jóváhagyott egyezség végrehajtása iránt - lakás kiürítése
 • Végrehajtási záradék - pénzkövetelés végrehajtásához
 • Végrehajtási záradék - ingóság kiadása
 • Végrehajtási záradék - gyermek átadása
 • Végrehajtási záradék - lakás kiürítése
 • Végrehajtási záradék - zálogjog érvényesítése
 • Végrehajtási záradék - zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése
 • Kérelem apaság vélelmének megdöntése iránt
 • Távoltartás iránti kérelem
 • Előzetes jognyilatkozat nyilvántartásba vétele iránti kérelmet
 • Kérelem holtnak nyilvánítás iránt
 • Kérelem eltűntnek nyilvánítás iránt
 • Kérelem halál tényének bírósági megállapítása iránt
 • Kérelem a holtnak nyilvánítás tárgyában hozott határozat módosítása iránt
 • Kérelem a holtnak nyilvánítás tárgyában hozott határozat hatályon kívül helyezése iránt
 • Kérelem a holtnak nyilvánítás tárgyában hozott határozat hatálytalanságának megállapítása iránt
 • Kérelem a zálogjogosult kötelezése a kielégítési jognak a bíróság által meghatározott feltételek szerinti gyakorlása iránt [Zvkér. 14. § (1) bekezdés b) pont]
 • Kérelem a zálogjogosulti intézkedés folytatásának azonnali hatállyal történő megtiltása és a zálogjogosult kielégítési joga gyakorlásának felfüggesztése iránt [Zvkér. 14. § (1) bekezdés a) pont, 15. § (3) bekezdés]
 • Érdemi ellenkérelem a zálogjogosult kielégítési joga gyakorlásának felfüggesztése iránti [Zvkér. 14. § (1) bekezdés a) pont] kérelemmel szemben
 • Fellebbezés a zálogjogosult kielégítési joga gyakorlásának felfüggesztése iránti [Zvkér. 14. § (1) bekezdés a) pont] kérelemnek helyt adó elsőfokú végzéssel szemben
 • Fellebbezésre tett észrevételek [Pp. 390. § (2) bekezdés]
 • Felülvizsgálati kérelem a zálogjogosult kielégítési joga gyakorlásának felfüggesztése iránti [Zvkér. 14. § (1) bekezdés a) pont] kérelmet elutasító másodfokú végzéssel szemben
 • Kérelem a sérelmezett zálogjogosulti intézkedés (zálogtárgy értékesítése) folytatásának azonnali hatályú megtiltása és a zálogjogosult kielégítési joga gyakorlásának felfüggesztése iránt [Zvkér. 15. § (3) bekezdés, 14. § (1) bekezdés a) pont]
 • Kérelem a zálogjogosult kielégítési joga gyakorlásának felfüggesztése iránt [Zvkér. 14. § (1) bekezdés a) pont] - törvényes zálogjog esetén [Ptk. 337. §]
 • Előzetes értesítés a zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítéséről (Ptk. 5:131. §)
 • Kérelem a megválasztandó üzemi tanács jelöltlistájáról való törlés iránt [Mt. 238. § (1) bekezdés]
 • Kérelem az üzemi tanácsi választás eredményének megsemmisítése iránt [Mt. 238. § (2) bekezdés c) pont]
 • Kérelem a megválasztandó közalkalmazotti tanács jelöltlistájáról való törlés iránt [Kjt. 14. § (2) bekezdés]
 • Kérelem a közalkalmazotti tanácsi választás eredményének megsemmisítése iránt [Kjt. 14. § (2) bekezdés]
 • Kérelem az üzemi tanács tájékoztatáshoz való joga megsértésének megállapítása iránt [Mt. 262. § (2) bekezdés]
 • Kérelem az üzemi tanács tájékoztatáshoz való joga megsértésének megállapítása iránt [Mt. 262. § (3) bekezdés]
 • Kérelem az üzemi tanács tájékoztatáshoz való joga megsértésének megállapítása iránt [Mt. 265. § (1) bekezdés]
 • Kérelem az üzemi tanács előzetes véleményezéshez való joga megsértésének megállapítása iránt [Mt. 264. § (1) bekezdés]
 • Kérelem a szakszervezet tájékoztatáshoz való joga megsértésének megállapítása iránt [Mt. 272. § (4) bekezdés]
 • Kérelem a szakszervezet konzultációhoz való joga megsértésének megállapítása iránt [Mt. 272. § (5) bekezdés]
 • Kérelem a még elégséges szolgáltatás megállapítása iránt [Szt. 4. § (3) bekezdés]
 • Kérelem a sztrájk jogellenességének megállapítása iránt [Szt. 5. § (1) bekezdés]
 • Kérelem a sztrájk jogszerűségének megállapítása iránt [Szt. 5. § (1) bekezdés]
 • Alaki ellenkérelem az üzemi tanács előzetes véleményezéshez való joga megsértésének megállapítása iránt indult eljárásban [Mt. 264. § (1) bekezdés]
 • Érdemi ellenkérelem a szakszervezet tájékoztatáshoz való joga megsértésének megállapítása iránt indult eljárásban [Mt. 272. § (4) bekezdés]
 • Fellebbezés a végzés hatályon kívül helyezése iránt az eljárás megszüntetése miatt (Pp. 379. §)
 • Fellebbezésre tett észrevétel [Pp. 390. § (2) bekezdés]
 • Felülvizsgálati kérelem [Pp. 424. § (3) bekezdés]
 • Felülvizsgálati ellenkérelem [Pp. 419. § (1) bekezdés]
 • Ideiglenes intézkedés iránti kérelem
 • Megváltoztatás iránti kérelem védjegyoltalmat korlátozó határozattal szemben

 • Kérelem az általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele iránt
 • Általános meghatalmazás (korlátozott: polgári per
 • Általános meghatalmazás (korlátozott: polgári per)
 • Általános meghatalmazás (korlátozott: polgári per, első fok)
 • Általános meghatalmazás (korlátozott: egy bíróság)
 • Általános meghatalmazás (korlátozott: egy évre szóló)
 • Kérelem adatváltozás átvezetése iránt
 • Kérelem az általános meghatalmazás hatályának módosítása iránt
 • Kérelem az általános meghatalmazás törlése iránt

 • Teljesítési letét elfogadása iránti kérelem
 • Őrzési letét elfogadása iránti kérelem
 • Teljesítési letét visszaadása iránti kérelem
 • Teljesítési pénzletét kiutalása iránti kérelem

 • Szakértő kirendelése iránti kérelem
 • Kézbesítési megbízás (Vht. 37/B. §)
 • Jogutódlás megállapítása iránti kérelem [Vht. 39. § (1) bekezdés]
 • A végrehajtandó követelés csökkenésének vagy megszűnésének bejelentése [Vht. 40. § (1) bekezdés]
 • Fellebbezés a rendbírságot kiszabó végzés ellen [Vht. 45/A. § (4) bekezdés]
 • Kérelem a végrehajtási eljárás felfüggesztése iránt I. - végrehajtást kérő [Vht. 48. § (1) bekezdés]
 • Kérelem a végrehajtási eljárás felfüggesztése iránt II. - adós [Vht. 48. § (3) bekezdés]
 • Kérelem a végrehajtandó követelés részletekben történő megfizetése iránt [Vht. 52/A. § (1) bekezdés]
 • A végrehajtást kérő nyilatkozata a részletfizetés tartalmára [Vht. 52/A. § (3) bekezdés]
 • Kérelem a végrehajtási eljárás megszüntetése iránt [Vht. 55. § (1) bekezdés a) pont]
 • Az adós visszatérítésre kötelezés iránti kérelme [Vht. 56. § (4) bekezdés]
 • Kérelem a végrehajtási eljárás megszüntetése iránt (Vht. 41. §)
 • Kérelem a lefoglalt gépjármű használata iránt [Vht. 103. § (8) bekezdés]
 • Kérelem zárgondnok kijelölése iránt [Vht. 106. § (1) bekezdés c) pont]
 • A zálogjogosult végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás iránti kérelme [Vht. 114/A. § (1) bekezdés, 140/A. §]
 • Nyilatkozat a zálogjoggal biztosított követelésre [Vht. 114/A. § (4) bekezdés]
 • Kérelem az ingóság árverésen kívüli eladása iránt [Vht. 133. § (1) bekezdés]
 • Nyilatkozat az ingóság végrehajtást kérő általi átvétele iránt [Vht. 134. § (1) bekezdés]
 • Kérelem a lefoglalt ingatlan értékesítése iránt [Vht. 139. § (1) bekezdés]
 • Kérelem az ingatlan becsértékének igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján történő megállapítása iránt [Vht. 140. § (1) bekezdés]
 • Kérelem a kiköltözési kötelezettség elhalasztása iránt [Vht. 154/A. § (4)-(9) bekezdés]
 • Kérelem a vételár megfizetésének elhalasztására [Vht. 149. § (2) bekezdés]
 • Kérelem az ingatlan kiürítése iránt [Vht. 154/A. § (10)-(12) bekezdés]
 • Kérelem a kiköltözési kötelezettség teljesítésére figyelemmel járó összeg kiutalása iránt [Vht. 154/B. § (1) bekezdés]
 • Kérelem biztosítási intézkedés elrendelése iránt (Vht. 185-189. §)
 • Adós kérelme a biztosítási intézkedés megszüntetése iránt [Vht. 201/A. § (1) bekezdés, 201/B. §]
 • Kérelem a végrehajtási lap visszavonása/végrehajtási záradék törlése iránt (Vht. 211-212. §)
 • Felülvizsgálati kérelem végrehajtási eljárásban (Vht. 214. §)
 • Végrehajtási kifogás (Vht. 217-217/B. §)
 • Csődeljárás lefolytatása iránti kérelem [Cstv. 7. § (1) bekezdés]
 • A hitelező észrevétele a követelése besorolására vonatkozó tájékoztatásra [Cstv. 12. § (5) bekezdés]
 • A követelés besorolására és a nyilvántartásba vett követelés összegére vonatkozó észrevétel tárgyában meghozott vagyonfelügyelői döntés elleni kifogás [Cstv. 12. § (5) bekezdés]
 • A vagyonfelügyelő intézkedése vagy mulasztása miatt előterjesztett kifogás [Cstv. 15. § (3) bekezdés]
 • Csődegyezség jóváhagyása iránti kérelem (Cstv. 21/A. §)
 • Kérelem az adós fizetésképtelenségének megállapítása és felszámolásának elrendelése iránt (nem vitatott követelés) [Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pont]
 • Fizetési felszólítás [Cstv. 27. § (3) bekezdés]
 • Fizetési kötelezettség vitatása [Cstv. 27. § (2c) bekezdés]
 • Kérelem az adós fizetésképtelenségének megállapítása és felszámolásának elrendelése iránt (elismert követelés) [Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pont]
 • Kérelem fizetési haladék engedélyezése iránt [Cstv. 24. § (3) bekezdés, 26. § (3) bekezdés]
 • Kérelem a felszámolási eljárás soron kívüli megszüntetése iránt [Cstv. 27. § (6) bekezdés]
 • Kérelem az adós fizetésképtelenségének megállapítása és felszámolásának elrendelése iránt [Cstv. 27. § (2) bekezdés b) pont]
 • Adós nyilatkozata a hitelező felszámolás iránti kérelmére [Cstv. 24. § (3) bekezdés]
 • Ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése iránti kérelem (Cstv. 24/A. §)
 • Kérelem az adós fizetésképtelenségének megállapítása és felszámolásának elrendelése iránt [Cstv. 27. § (2) bekezdés c) pont]
 • Kérelem az adós fizetésképtelenségének megállapítása és felszámolásának elrendelése iránt [Cstv. 27. § (2) bekezdés d) pont]
 • Kérelem az adós fizetésképtelenségének megállapítása és felszámolásának elrendelése iránt [Cstv. 27. § (2) bekezdés f) pont]
 • Fellebbezés az adós fizetésképtelenségét megállapító végzéssel szemben [Cstv. 27. § (1) bekezdés]
 • Felszámolási eljárásban előterjesztett fellebbezésre tett észrevételek
 • Felülvizsgálati kérelem a felszámolási eljárást soron kívül megszüntető [Cstv. 27. § (6) bekezdés] jogerős végzéssel szemben
 • Hitelezői igénybejelentés [Cstv. 28. § (2) bekezdés f) pont, 37. § (1)-(3) bekezdés]
 • Vitatott hitelezői igény beterjesztése a bírósághoz [Cstv. 46. § (6) bekezdés]
 • A hitelező válaszirata a vitatott hitelezői igény elbírálására irányuló eljárásban [Cstv. 46.§ (6) bekezdés]
 • A felszámoló által képviselt adós viszontválasza a vitatott hitelezői igény elbírálására irányuló eljárásban [Cstv. 46. § (6) bekezdés]
 • Fellebbezés a vitatott hitelezői igény elbírálása tárgyában [Cstv. 46. § (6) bekezdés] hozott végzéssel szemben
 • Vitatott hitelezői igény elbírálása tárgyában [Cstv. 46. § (6) bekezdés] hozott elsőfokú végzés ellen előterjesztett fellebbezésre tett észrevételek
 • Felülvizsgálati kérelem a vitatott hitelezői igény elbírálása tárgyában [Cstv. 46. § (6) bekezdés] hozott jogerős végzéssel szemben
 • Felülvizsgálati ellenkérelem a vitatott hitelezői igény elbírálása tárgyában [Cstv. 46. § (6) bekezdés] hozott jogerős végzéssel szemben előterjesztett felülvizsgálati kérelemre
 • Közbenső felszámolási mérlegre tett hitelezői észrevétel [Cstv. 50. § (5) bekezdés]
 • Kifogás a felszámoló mulasztása (vitatott hitelezői igény bírósághoz való beterjesztésének elmulasztása) miatt [Cstv. 51. § (1) bekezdés]
 • Kifogás a felszámoló jogszabálysértő intézkedése (a hitelező követelésének besorolása) ellen [Cstv. 51. § (1) bekezdés]
 • Kifogás a felszámoló jogszabálysértő intézkedése (másik hitelező követelésének besorolása) ellen [Cstv. 51. § (1) bekezdés]
 • Kifogás a felszámoló jogszabálysértő intézkedése (a zálogjoggal terhelt vagyon értékesítéséből befolyt vételárral kapcsolatos elszámolás) ellen [Cstv. 51. § (1) bekezdés]
 • Kifogás a felszámoló mulasztása (a hitelezők összehívásának elmulasztása) ellen [Cstv. 51. § (1) bekezdés]
 • Felszámolási eljárásban előterjesztett kifogásra benyújtott észrevételek (Cstv. 51. §)
 • Fellebbezés a kifogás elbírálása tárgyában [Cstv. 51. § (1) bekezdés] hozott végzéssel szemben
 • Kifogás a felszámolási zárómérlegben, zárójelentésben, vagyonfelosztási javaslatban foglaltakkal szemben [Cstv. 56. § (1) bekezdés]


A fenti ábra bemutatja, hogy milyen eljárásokban, milyen iratminták készültek.

A Jogkódexen a következő elérésen találják a mintákat: Tartalmi fa („Adatbázisok”) – „Minták, nyomtatványok” – „Kitölthető iratminták” – „Polgári nemperes iratmintatár” (ábrán itt).

Kipróbálhatja azt is, hogy a Jogkódex nyitólapján található egysoros keresőbe gépel a keresett mintával kapcsolatos kifejezéseket, és a találatokat a szoftver kisúgja (példa itt).

Az iratmintatár – hasonlóan a korábbi nagysikerű Az új Pp. iratmintatárához – hamarosan könyv formájában is megvásárolható.