ORAC Kiadó


Mintegy harminc, az új polgári perrendtartás rendelkezéseit jól ismerő, komoly gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkező szakember kiadónk felkérésére vállalta, hogy elkészíti az új polgári perrendtartásról szóló törvény kommentárját. A kétkötetes nagykommentár ennél is többet nyújt majd, hiszen szerzőink a kapcsolódó jogszabályokat is, a teljes jogi környezetet (például EU-s szabályokat, választottbírósági törvényt stb.) mutatják be a kötetben. A szakmai csapat élén szerkesztőként Varga István tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék), ügyvéd, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tudományos titkára áll. Megtiszteltetés, hogy a kötet lektoraként üdvözölhetjük Németh János professzor emeritust, a Kodifikációs Főbizottság elnökét.

Noha a szerzői csapat felkészült, a kodifikációban korábban közreműködő szakemberekből áll, a nagykommentár elkészítése időigényes feladat! A megjelenés várható időpontját emiatt 2017 őszében jelölte ki a kiadó.

A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja

A gyakorló jogászok körében végzett felmérésünk alapján a kommentár mellett a legnagyobb igény eljárásjogi iratmintatárra mutatkozott. Kiadónk így a bírói, ügyvédi, közjegyzői és a tudományos szféra kiemelkedő képviselőinek közreműködésével egy olyan kötet megjelentetésére is vállalkozik, mely beadványtervezeteket tartalmaz az új Pp. minden eljárási cselekményéhez, összesen 388 iratmintát. Ki kell emelni, hogy a hatályos Pp.-nél bonyolultabb jövőbeni szabályozás számos, első ránézésre nehezen észlelhető részletszabályt tartalmaz. Ahhoz, hogy a jogi képviselők beadványai az új törvény hatálybalépését követően befogadhatóak legyenek, minden bizonnyal fontos munkaeszköz lesz új kiadványunk.

Az új Pp. iratmintatára