Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

A Kúria munkatársai – kúriai tanácselnökök, bírák és főtanácsadók – az új polgári perrendtartási törvény elfogadása kapcsán egy „bírói kommentár” megírására vállalkoztak. A kommentár készítésekor azt a kettős feladatot tűzték ki, hogy egyfelől elemezzék, hogy a régi Pp.-hez tartozó bírói gyakorlat mennyiben alkalmazható az új Pp. hatálya alatt indult eljárásokban is, másfelől megvilágítsák azt, hogy az új Pp. meglehetősen bonyolult rendszerében az egyes rendelkezések miként függenek össze egymással és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseivel.

A „bírói kommentár” szerzői – köztük a Kúria Polgári Kollégiumában a polgári eljárásjogi terület szakmai vezetője – tehát nem a Pp. új jogintézményeinek részletező, az elméleti hátteret is összefoglaló bemutatását vállalják. Amit vállalnak, az alcímből is következően az, hogy a joggyakorlat által formált „élő” polgári eljárásjogról nyújtanak útmutatást.

A kommentár jelenlegi (3.) kiadásának 5. aktualizálása 2022. június végétől lesz elérhető. A kommentár előző aktualizálása óta a Pp., illetve a kapcsolódó jogszabályok kismértékben módosultak, ezzel együtt viszonylag nagy számban születtek az új perrendi szabályokat értelmező felsőbb bírósági döntések, iránymutatások. E frissítés – a korábban is követett gyakorlatközpontú szemléletmódot megtartva – elsősorban a bírói gyakorlat széles körű bemutatására koncentrál, a szükséges mértékben kitérve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra, legújabb jogirodalmi fejleményekre, nemzetközi és uniós jogi tendenciákra is.

Kiemelést érdemel a Kúria legújabb elvi iránymutatásainak, különösen kollégiumi véleményének, jogegységi panasz eljárásban megszülető döntéseinek a megjelenésüket követő gyors és időszerű szövegbe emelése, például a perújításról vagy a felülvizsgálatról szóló fejezetekben. Természetesen a szerzők a Pp. teljes szövegéhez kapcsolódóan igyekeztek megjeleníteni a mértékadó bírói döntéseket, egyéb fejleményeket.

A mindennapi jogalkalmazás segítése céljából néhány helyen a kommentár kiegészült a korábbiakhoz képest részletesebb, mélyrehatóbb elemzésekkel, esetenként új alcímekkel is. E körben említhető meg például a Kilencedik Részhez kapcsolódóan a határon átnyúló kézbesítéssel, illetve bizonyításfelvétellel kapcsolatos joganyag részletező bemutatása. A már meglévő magyarázatok több helyen kibővültek az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának legfrissebb döntéseivel is.
Kiadvány
ISBN 978-963-8213-08-6
  • Polgári eljárásjog I-II. - elektronikus kiadvány


Kapcsolódó termékek

Címkék: új Pp.

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.