ORAC Kiadó
Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből

ISBN: 978-963-258-102-6

Megjelenés éve: 2010

Formátum: B/5

Terjedelem (oldalszám): 456

könyv

Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből


Szerkesztő: Gárdos Péter


A kötet arra vállalkozik, hogy az új Polgári Törvénykönyv apropóján felidézze a fiduciárius hitelbiztosítékokkal kapcsolatos viták legfőbb állomásait, ezzel egyrészt fogódzót nyújtva a hatályos szabályozáson alapuló gyakorlat számára, másrészt pedig de lege ferenda javaslatot téve a fiduciárius biztosítékoknak az új Polgári Törvénykönyvben való szabályozására.

A kötet szerzői között bírák, egyetemi oktatók, kutatók és ügyvédek egyaránt megtalálhatóak, így a vizsgált témákat elméleti és gyakorlati oldalról egyaránt sikerül körüljárni.

Az első részben szereplő tanulmányok általánosságban vizsgálják a fiduciárius biztosítékok alkalmazásának célját, a felek rendelkezésére álló eszközöket és a fiduciárius biztosítékok érvényességét. A második részben újraközölt tanulmányok az egyes fiduciárius hitelbiztosítékok, a biztosítéki célú engedményezés, a vételi jog, a visszavásárlási jog, a tulajdonjog-fenntartás és az önálló zálogjog problémáit veszik górcső alá. A dologi biztosítékok valódi értéke az adós fizetésképtelensége esetén mutatkozik meg. A harmadik rész ezért azt elemzik, hogy mennyit érnek a fiduciárius biztosítékok az adós fizetésképtelensége esetén.

A kötetet reményeink szerint a témával megismerkedni kívánókon túl haszonnal forgathatják azok az ügyvédek, banki jogtanácsosok, közjegyzők és más jogalkalmazók, akik a mindennapok során kapcsolatba kerülnek a hitelbiztosítékokkal, mivel a kötetből megismerhetőek a hitelbiztosítékok problémái, valamint az is, hogy az egyes fiduciárius biztosítékokat hogyan ítélik meg a bíróságok a ma hatályos Ptk. alapján.

"A magántulajdonon alapuló valódi piacgazdaság rendjének újbóli bevezetését követően a szűkebb értelemben vett magánjog intézményei közül a hatékony hitelbiztosítékok hiányoztak a leginkább. Ezt az űrt a zálogjogi szabályok ismételt módosítása sem tudta eltüntetni. Ezzel magyarázható, hogy a szerződéskötési gyakorlat fiduciárius biztosítékokkal (biztosítéki célú tulajdonátruházással, engedményezéssel, vételi jog kikötésével stb.) törekszik a hitelezők (jobbára bankok és más hitelintézetek) érdekeit – nem egyszer egyoldalúan – védeni. A bírói gyakorlat ugyanakkor máig nem alakított ki egységes és meggyőző álláspontot e biztosítékok elismerésével és jogi megítélésével kapcsolatban. Nem véletlen, hogy az új Polgári Törvénykönyv előkészítése során a jogirodalomban (elsősorban a Polgári Jogi Kodifikáció című periodika hasábjain) színvonalas vita bontakozott ki a zálogjog és az egyéb dologi biztosítékok mikénti szabályozása körül. A jelen kötet az e témakörben született tanulmányokat gyűjti csokorba. A közölt írások a biztosítéki célú ügyletek mellett foglalkoznak az önálló zálogjog kérdéseivel is. A könyv gyakorlati értékét növeli, hogy a dolgozatok egy része a dologi hitelbiztosítékoknak a csődeljárásban történő érvényesítését is tárgyalja. A szerzők de lege ferenda javaslatai minden bizonnyal befolyásolják az új kódex várható megoldásait. Igényes jogász aligha mellőzheti ezt a gondosan szerkesztett munkát. Szakmai meggyőződéssel ajánljuk a polgári jog minden művelőjének."

Vékás Lajos

Kézirat lezárása: 2010. július 31.


  • Akciós ár: 2 600 Ft
  • Teljes ár: 5 200 Ft

Nem webshopunkon keresztül szeretné megrendelni?

Megrendelőlap letöltése


Szerkesztő: Gárdos Péter


A kötet arra vállalkozik, hogy az új Polgári Törvénykönyv apropóján felidézze a fiduciárius hitelbiztosítékokkal kapcsolatos viták legfőbb állomásait, ezzel egyrészt fogódzót nyújtva a hatályos szabályozáson alapuló gyakorlat számára, másrészt pedig de lege ferenda javaslatot téve a fiduciárius biztosítékoknak az új Polgári Törvénykönyvben való szabályozására.

A kötet szerzői között bírák, egyetemi oktatók, kutatók és ügyvédek egyaránt megtalálhatóak, így a vizsgált témákat elméleti és gyakorlati oldalról egyaránt sikerül körüljárni.

Az első részben szereplő tanulmányok általánosságban vizsgálják a fiduciárius biztosítékok alkalmazásának célját, a felek rendelkezésére álló eszközöket és a fiduciárius biztosítékok érvényességét. A második részben újraközölt tanulmányok az egyes fiduciárius hitelbiztosítékok, a biztosítéki célú engedményezés, a vételi jog, a visszavásárlási jog, a tulajdonjog-fenntartás és az önálló zálogjog problémáit veszik górcső alá. A dologi biztosítékok valódi értéke az adós fizetésképtelensége esetén mutatkozik meg. A harmadik rész ezért azt elemzik, hogy mennyit érnek a fiduciárius biztosítékok az adós fizetésképtelensége esetén.

A kötetet reményeink szerint a témával megismerkedni kívánókon túl haszonnal forgathatják azok az ügyvédek, banki jogtanácsosok, közjegyzők és más jogalkalmazók, akik a mindennapok során kapcsolatba kerülnek a hitelbiztosítékokkal, mivel a kötetből megismerhetőek a hitelbiztosítékok problémái, valamint az is, hogy az egyes fiduciárius biztosítékokat hogyan ítélik meg a bíróságok a ma hatályos Ptk. alapján.

"A magántulajdonon alapuló valódi piacgazdaság rendjének újbóli bevezetését követően a szűkebb értelemben vett magánjog intézményei közül a hatékony hitelbiztosítékok hiányoztak a leginkább. Ezt az űrt a zálogjogi szabályok ismételt módosítása sem tudta eltüntetni. Ezzel magyarázható, hogy a szerződéskötési gyakorlat fiduciárius biztosítékokkal (biztosítéki célú tulajdonátruházással, engedményezéssel, vételi jog kikötésével stb.) törekszik a hitelezők (jobbára bankok és más hitelintézetek) érdekeit – nem egyszer egyoldalúan – védeni. A bírói gyakorlat ugyanakkor máig nem alakított ki egységes és meggyőző álláspontot e biztosítékok elismerésével és jogi megítélésével kapcsolatban. Nem véletlen, hogy az új Polgári Törvénykönyv előkészítése során a jogirodalomban (elsősorban a Polgári Jogi Kodifikáció című periodika hasábjain) színvonalas vita bontakozott ki a zálogjog és az egyéb dologi biztosítékok mikénti szabályozása körül. A jelen kötet az e témakörben született tanulmányokat gyűjti csokorba. A közölt írások a biztosítéki célú ügyletek mellett foglalkoznak az önálló zálogjog kérdéseivel is. A könyv gyakorlati értékét növeli, hogy a dolgozatok egy része a dologi hitelbiztosítékoknak a csődeljárásban történő érvényesítését is tárgyalja. A szerzők de lege ferenda javaslatai minden bizonnyal befolyásolják az új kódex várható megoldásait. Igényes jogász aligha mellőzheti ezt a gondosan szerkesztett munkát. Szakmai meggyőződéssel ajánljuk a polgári jog minden művelőjének."

Vékás Lajos

Kézirat lezárása: 2010. július 31.