Tallózó
2019-12-11

Üveges István: Közérthetőség a jogi nyelvben: követelmény és/vagy kultúra?
Magyar Jogi Nyelv, 2019/2., 20-26. o.

A jelen tanulmány alapjául szolgáló vizsgálat részterületét képezi egy olyan átfogóbb kutatásnak, amelynek célja a jogi szaknyelv számítógépes feldolgozhatóságának feltérképezése.

2019-12-02

Petrovics Zoltán: A polgári jog egyes rendelkezéseinek alkalmazása a munkaviszonyban, különös tekintettel a kötbérre
Munkajog, 2019/4., 15-22. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálybalépése lényegi változást hozott a polgári jogi rendelkezések munkaviszonyra történő alkalmazását illetően.

2019-10-30

Molnár Péter, Varga Ferenc: Önkormányzati „partnerválasztás” mint költségvetési kérdés
Jegyző és Közigazgatás, 2019/5., 9-11. o.

Új közös önkormányzati hivatal létrehozására a frissen megválasztott képviselő-testületeknek a kérdés jelentőségéhez képest meglepően rövid, hatvan napos idő áll rendelkezésükre.

2019-10-08

Blutman László: Törésvonalak az Alkotmánybíróságon: mit lehet kezdeni a nemzetközi joggal?
Közjogi Szemle, 2019/3., 1-9. o.

Működésének első tizenöt évében a magyar Alkotmánybíróság bizonytalan volt abban, hogy mit kezdjen a nemzetközi joggal. A bizonytalanságot ellentmondásos megállapítások jelezték. 2005-től valamelyest konszolidálódtak a kapcsolódó, fontosabb tételek.

2019-09-25

Lőrincz György: Kúriai döntés a műszakpótlékra való jogosultság feltételeinek értelmezéséről, avagy a jogalkotói cél feltárásának nehézségei
Munkajog, 2019/3., 54-57. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) műszakpótlékra való jogosultságról rendelkező 141. §-a már a kódex kihirdetésekor értelmezési vitákat váltott ki, olyannyira,...

2019-09-06

Fuglinszky Ádám: Az előreláthatósági klauzula értelmezésének újabb dilemmái
Gazdaság és Jog, 2019/7-8., 1-7. o.

A 2013-as Polgári Törvénykönyv (Ptk.) több jelentős újítást vezetett be a kontraktuális kártérítési felelősség kapcsán, ezek egyike a kártérítés mértékét korlátozó ún. előreláthatósági klauzula, a Bécsi Vételi Egyezmény 74. cikke alapján.

2019-09-04

Németh Szabolcs: A közösségi oldalak szolgáltatóinak jogi felelőssége – Rendszertani elemzés (I. rész)
Infokommunikáció és Jog, 2019/1., 3-7. o.

Jelen sorok írásakor, a Cambridge Analytica-ügy nyilvánosságra kerülésének egyéves évfordulóján minden bizonnyal evidenciának hat annak kinyilvánítása, hogy a közösségi oldalak – közöttük kiemelt jelentőséggel a Facebook ...

2019-09-03

Szentgáli-Tóth Boldizsár: A sarkalatos törvényalkotás egyes alkotmányossági dimenziói. A sarkalatos törvényekkel kapcsolatos hazai alkotmánybírósági gyakorlat múltja, jelene, jövője
Alkotmánybírósági Szemle, 2019/1., 10-19. o.

Jelen tanulmány a sarkalatos törvényekhez kapcsolódó joggyakorlatot áttekintő szakirodalomba illeszkedik, elsődleges célja az elmúlt három évtized minősített többségű törvényalkotáshoz kötődő alkotmánybírósági határozatainak áttekintése,...

2019-08-06

Ficsór Gabriella: Összbüntetésbe foglalás a 10/2018. (VII. 18.) AB határozat után
Büntetőjogi Szemle, 2019/1., 45-55. o.

Az összbüntetés a jogalkalmazók körében egy megosztó jogintézmény, a viták minden törvényi változást követően ismét felélednek.

2019-07-24

Sáriné Simkó Ágnes: Betegjogok az egészségügyi törvény és a Polgári Törvénykönyv összefüggései alapján
Gazdaság és Jog, 2019/6., 7-13. o.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek (a továbbiakban: Eütv.) a betegek jogait meghatározó rendelkezései és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) ...

2019-07-23

Mogyorósi Sándor: A közszolgálati szabályzat
Jegyző és Közigazgatás, 2019/3., 7-8. o.

E lap hasábjain a közigazgatást érintő szakmai problémák, felvetések, újdonságok kapnak helyet. A szerzők a közigazgatásban dolgozó szakemberek, akik munkájukat hivatásként megélve szívvel-lélekkel végzik.

2019-07-17

Cabrera Alvaro: Parlamenti hatásvizsgálatok
Parlamenti Szemle, 2019/1., 31-53. o.

A tanulmányban a hazai szakirodalomban elsőként kerül sor a parlamenti hatás-vizsgálat fogalmának meghatározására és típusainak elhatárolására. A parlamenti hatásvizsgálat a hatásvizsgálatok egy speciális típusa.

2019-06-27

Mázor Róbert: Kinek szól az ítélet?
Magyar Jogi Nyelv, 2019/1., 25-30. o.

A büntető ítélkezésnek a konkrét ügyben elért és az ügy keretein túl kisugárzó eredménye a bíróság határozatában ölt testet. A hatás, amelyet a bíróságnak emberekre kell gyakorolnia, az ítélkezés hatékonysága,...

2019-06-27

Hoffman István: A humán közszolgáltatások köre, értelmezése és csoportosítása¹
Közjogi Szemle, 2019/2., 1-6. o.

A humán közszolgáltatások vizsgálata és értelmezése körében egyrészt rögzíteni kell, hogy ezek a szolgáltatások közszolgáltatások, így a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elméleti kérdések e körben is alkalmazhatóak.

2019-06-06

Dr. Szamek Gabriella: A környezetvédelmi tárgyú hatósági ügyek végrehajtásánál tapasztalható nehézségek
Jegyző és Közigazgatás, 2019/2., 7-9. o.

A tavalyi év során vizsgálatot folytattunk egy nagyatádi ingatlanon felhalmozott hulladékkal kapcsolatosan zajló hatósági eljárások eredménytelensége miatt. A panaszolt tevékenység lakott területen folyt,...

2019-06-04

Miskolczi Bodnár Péter: A kártérítési felelősség egyes közös szabályainak mögöttes szabályként való alkalmazhatósága
Jogtudományi Közlöny, 2019/6., 241-250. o.

A közös kártérítési szabályok tekintetében vizsgálatra szorul, hogy a „közös szabályok” egésze, azaz a 6:520–6:534. §-ok együttese a Ptk. mely normáihoz kapcsolódik, továbbá az,...

2019-05-16

Rátkai Ildikó: Új adatvédelmi szabályok a munkaviszonnyal összefüggésben
Munkajog, 2019/2., 69-75. o.

Közel egy év telt azóta, hogy az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) kötelezően alkalmazandó az Európai Unió tagállamai­ban, így hazánkban is.

2019-04-16

Szente Zoltán: A 2011. évi Alaptörvény és a történeti alkotmány összekapcsolásának mítosza
Közjogi Szemle, 2019/1., 1-8. o.

A 2011-ben elfogadott Alaptörvényt megalkotó politikusok jelentős erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az 1949/89-es alkotmányt felváltó Alaptörvényt sajátos történeti keretbe ágyazzák,,,,

2019-04-04

Jackli Tamás: EP választás a jogszabályváltozások tükrében
Jegyző és Közigazgatás, 2019/1., 7-9. o.

A 2019. évi Európai Parlament tagjainak választása (a továbbiakban: EP választás) 2019. május 26-án lesz megtartva. A választásra vonatkozó joganyag koncepcionálisan változatlan a korábbi választásokhoz képest, azonban egyes elemei,...

2019-03-13

Kártyás Gábor: A munkajog mint versenytényező – az alkalmazandó munkajog meghatározása nemzetközi tényállásoknál, különös tekintettel a kiküldetésekre
Munkajog, 2019/1., 1-10. o.

A munkajog a jogharmonizáció után is jelentős eltéréseket mutat az egyes tagállamokban, ezért nem mindegy, melyik tagállam joga irányadó egy munkaviszonyra.

Tételek: 81 - 100 / 206 (11 oldal)
Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.