Tallózó
2018-04-12

Kajtár Gábor: Vonakodik vagy nem képes? Az önvédelem jogának újabb paradigmaváltó kísérlete
Közjogi Szemle, 2018/1., 1-10. o.

Nemzetközi jogászként lassan megszokhattuk, hogy minden évtizedben sor kerül egy grotiusi pillanatra, egy olyan paradigmaváltó állapotra, ahol akár egyetlen nap leforgása alatt,

2018-02-20

Schubauer Petra: Az elfeledtetéshez való jog az új Adatvédelmi rendelet tükrében
Infokommunikáció és Jog, 2017/2., 87-89. o.

2016 tavaszán az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács megállapodásra jutott az Adatvédelmi rendelet szabályait illetően, amely 2018. május 25. napjától alkalmazandó,

2018-02-06

Grad-Gyenge Anikó: Szerzői jog és házassági vagyonjog
Családi Jog, 2017/4., 1-7. o.

Az alkotó által kötött házasság viszont nem csak az alkotó tevékenységét, a kreativitást tudja érdemben befolyásolni, de a házassági vagyonközösség keletkezése, fennállása és megszűnése, illetve a házasságban élő szerző halála,

2018-02-01

Kovács Helga: A bírósági meghagyás kibocsáthatósága jogszabályba ütköző kereseti kérelem esetén
Eljárásjogi Szemle, 2017/4., 3-7. o.

Kevesen vitatkoznának azzal a megállapítással, hogy egy kódexnek törvényhozástani szempontból nagy erénye, ha szabályozása alkalmassá teszi, hogy hosszabb időbeli távlatokban működőképes legyen.

2018-01-30

Horváth Ildikó: A tolmácsoláshoz való jog és a bírósági tolmácsolás
Magyar Jogi Nyelv, 2017/2., 8-13. o.

A bírósági tolmácsolás a nemzetközi szakirodalomban igen sokat kutatott téma, a magyar tolmácsolástudományi kutatások azonban csak néhány éve indultak meg ezen a területen

2018-01-23

Sajó András: Alkotmányosság a bezárkózó társadalmakban*
Közjogi Szemle, 2017/4., 1-6. o.

A nyílt társadalmak a populizmus hatására bezárkóznak. Ez nem csupán azoknak az autokratikus múlttal rendelkező, újabb demokráciáknak a jellemzője, amelyekben még nem gyökeresedtek meg a szabadelvű hagyományok.

2018-01-09

Kubicza Márta: Mit utálunk jobban?
Infokommunikáció és Jog, 2017. Különszám, 39-46. o.

A XXI. század nagy kihívása a nyugati demokráciák számára, hogyan egyensúlyozzanak a különböző alapjogok biztosítása érdekében

2017-11-30

Darázs Lénárd: Kárveszélyviselés és érvénytelen szerződés
Magyar Jog, 2017/10., 622-631. o.

...a 6:109. § azt tartalmazza, hogy „az érvénytelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatással a kárveszély a másik félre száll át”.

2017-11-10

Szalai Ákos: Társult perek: nyitott kérdések és joggazdaságtani elemzés
Eljárásjogi Szemle, 2017/3., 22-31. o.

A kollektív keresetek általában két cél szolgálnak. Egyrészt egyszerűsítik az egyébként párhuzamosan futó hasonló peres ügyek lezárását, másrészt segítik az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést,...

2017-10-19

Vékás Lajos: Eörsi Gyula: a professzor és a jogtudós 1922–1992
Jogtudományi Közlöny, 2017/10., 421-430. o.

Tudományos tevékenységéből kiemelendő a tulajdonjogról, a polgári jogi felelősségről, valamint az összehasonlító polgári jogról írott munkája.

2017-10-10

Sólyom Péter: A parlamenti mentelmi jog és az emberi jogok*
Közjogi Szemle, 2017/3., 1-9. o.

A parlamenti jogok és az emberi jogok igazolási feszültségeinek mély gyökerei vannak. A politikai filozófiában a népszuverenitás elve és az emberi jogok szembeállíthatósága kapcsán vitatják meg ezeket a kérdéseket.

2017-09-08

Pogácsás Anett: Garancia vagy akadály? A szerzői jogról való lemondás tilalmának helye egy rugalmas szerzői jogi rendszerben
Infokommunikáció és Jog, 2017/1. (68.), 38-45. o.

A védelem formalitásmentes keletkezése a szerzői jog egyik legalapvetőbb garanciális szabálya, amely a Berni Uniós Egyezmény (BUE)[1] berlini, 1908-ban végrehajtott felülvizsgálata során vált a nemzetközi szerzői jog meghatározó részévé.

2017-09-01

Mudráné dr. Láng Erzsébet: Az azonnali jogvédelem a Kp.-ben
Jegyző és Közigazgatás, 2017/4., 14-18. o.

Az alábbi cikkünkben egy részletet adunk közre a Kp. kommentárból, melyben a Kúria bírónője, Mudráné dr. Láng Erzsébet a Kp. IX. fejezetének, az azonnali jogvédelemnek a szabályozását ismerteti.

2017-09-01

Dr. Hajas Barnabás: Az Ákr. hatálya
Jegyző és Közigazgatás, 2017/4., 7-12. o.

Az alábbi cikkünkben egy részletet adunk közre az Ákr. kommentárból, melyben az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője, Dr. Hajas Barnabás az Ákr. 7–11. §-ait, tehát az Ákr. hatályának szabályozását ismerteti.

2017-07-25

Láncos Petra Lea: A jogi szaknyelvi lektorálás funkciói és kihívásai az ÁKR. példáján
Magyar Jogi Nyelv, 2017/1., 28-33. o.

2016 decemberében vállaltam el az Igazságügyi Minisztérium megbízását, hogy lektoráljam az általános közigazgatási rendtartásról szóló, 2016. évi CL. törvény (Ákr.) angol nyelvű fordítását.

2017-07-25

Török Tamás: A vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni felelőssége
Gazdaság és Jog, 2017/6., 3-9. o.

A tanulmány„A vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni felelőssége” tárgykörében felállított joggyakorlat-elemző csoport Összefoglaló véleményének legfontosabb megállapításait ismerteti.

2017-07-03

Egyetemi autonómia - akadémiai szabadság - jogállamiság
Közjogi Szemle, 2017/2., 1-30. o.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2017. április 10-én rendhagyó összehasonlító jogtörténeti órát tartottak: a kar nyolc oktatója beszélt a hallgatóságnak az akadémiai szabadságról, mert felelősséget éreztek azért,...

2017-06-09

Csöndes Mónika: A Ptk. vagy az Mt. alapján kell megítélni a vezető tisztségviselő kártérítési felelősségét, ha a tisztségét munkaviszonyban látja el?
Magyar Jog, 2017/5., 271-280. o.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdése szerint a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő...

2017-05-29

Hajas Barnabás: Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás
Jogtudományi Közlöny, 2017/6., 292-302. o.

Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba.

2017-05-08

Mocsár Attila Zsolt: Az üzletrész jogi természete (Mikor száll át az üzletrész feletti tulajdonjog? Gondolatok egy igényper kapcsán)
Gazdaság és Jog, 2017/4., 14-18. o.

A közelmúltban egy felülvizsgálati kérelem elbírálása érdekében át kellett tekinteni a korlátolt felelősségű társaság üzletrészére vonatkozó általános szabályokat, a dolog fogalmának hatályos Ptk. szabályozását,...

Tételek: 121 - 140 / 206 (11 oldal)
Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.