Tallózó
2019-03-06

Baksay-Nagy György: Modernkori problémák: Dizájnvédelem a képernyőinknek
Infokommunikáció és Jog, 2018/2., 78-85. o.

Jelen összefoglalónak nem célja a teljes dizájnvédelmi eszköztár bemutatása, a formatervezési mintaoltalom valamennyi szabályozási részletének pontos felvázolása, sőt az sem,...

2019-02-26

Czine Ágnes: Tükörkép a bírói függetlenségről és pártatlanságról az Alkotmánybíróság gyakorlatában
Alkotmánybírósági Szemle, 2018/2., 2-8. o.

A bírói hatalom intézményi, valamint személyi függetlensége az igazságszolgáltatási tevékenység függetlenségének, és a tisztességes bírósági eljárásoknak az alkotmányos biztosítéka.

2019-01-30

Burai-Kovács János: A Kereskedelmi Állandó Választottbíróság szervezete és ügyrendje, az első lépések a Választottbíróság versenyképességének fokozása érdekében
Gazdaság és Jog, 2019/1., 1-3. o.

A megváltozott gazdasági- és jogszabályi környezet, és az ezt is tükröző ügyszám csökkenés a választottbíróságoknál, szükségessé tette azt, hogy a törvényhozó új törvényt alkosson a választottbíráskodásról...

2019-01-15

Völcsey Balázs: A házassági vagyonjogi szerződés és a fedezetelvonó szerződés kapcsolata
Családi Jog, 2018/4., 23-28. o.

A házassági vagyonjog egyik legnehezebb, egyben legérdekesebb kérdése arra keresi a választ, hogy a házastársak által kötött szerződések esetén miként védhetőek...

2019-01-04

Ambrus István: Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéséről
Közjogi Szemle, 2018/4., 1-7. o.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) módosításáról szóló 2018. évi XLIV. törvény 6. § (1) bekezdése...

2018-12-13

Aleku Mónika: A Pp. jogalkalmazói tapasztalatai – egy speciális perbeli résztvevő szemszögéből
Eljárásjogi Szemle, 2018/3., 1-8. o.

A 2018. január 1-jén hatályba lépett polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) a korábban hatályban volt polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.)...

2018-12-11

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: A munkáltató kártérítési felelőssége összegszerűségének kérdései a bírói gyakorlat tükrében
Munkajog, 2018/4., 52-58. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálybalépése óta értékelhető bírói gyakorlat alakult ki a munkáltató kártérítési felelőssége terén,...

2018-12-04

Dr. Mogyorósi Sándor: Csendet kérünk! A pihenéshez és a vállalkozáshoz való jog összhangja
Jegyző és Közigazgatás, 2018/5., 12-15. o.

Minden önkormányzat életében megvannak azok a specialitások, amelyek meghatározzák mindennapi életüket, feladataikat, megoldandó problémáikat, más szóval a helyzetüket.

2018-11-19

Gárdos István: A vagyontárgy és a vagyon fogalma a Ptk.-ban
Gazdaság és Jog, 2018/11., 3-10. o.

A Ptk. szabályozásának tárgyát jelentős részben a vagyoni viszonyok képezik. Nem véletlen ezért, hogy a kódexben nagy számban fordul elő a vagyon kifejezés, magában is és összetételekben is.

2018-10-15

Orbán Endre: Quo vadis, „alkotmányos identitás”?*
Közjogi Szemle, 2018/3., 1-13. o.

Miközben a hazai általános közjogi vélekedés az alkotmánybírósági aktivizmust a Sólyom-bíróság attribútumaként határozza meg, a 22/2016. (XII. 5.) AB határozat (Abh.) cáfolni látszik az aktivizmus végét.

2018-10-01

Völcsey Balázs: A beszámítás új perjogi fogalma
Eljárásjogi Szemle, 2018/2., 5-13. o.

A 2018. január 1. napján hatályba lépő a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) számos koncepcionális dogmatikai változást eredményezett, amelyek a Pp. talaján álló,...

2018-09-27

Schiffer András: A véleményszabadság alkotmánybírósági esetjoga a megváltozott közjogi környezetben
Alkotmánybírósági Szemle, 2018/1., 34-48. o.

A véleménynyilvánítás szabadsága, a véleményszabadság körül a rendszerváltást követően kialakult alkotmánybírósági gyakorlat az értelmezett alkotmányos rendelkezésen messze túlmutatóan járult hozzá az új magyar demokrácia stabilitásához,

2018-09-12

Pál Lajos: A szabadság elszámolásának egyes kérdései
Munkajog, 2018/3., 28-32. o.

A munkavállaló szabadságra naptári évenként jogosult, ám ha jogviszonya év közben megszűnik, számára az éves szabadságának csak arányos része jár. Emiatt a munkajogviszony megszűnésekor a feleknek el kell számolniuk.

2018-08-16

Szabó Endre Győző: Az adatvédelmi tisztviselőről – A GDPR szabályainak elemzése
Infokommunikáció és Jog, 2018/1., 3-10. o.

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének 2018. május 25-től alkalmazandó szabályai szerint az adatvédelmi tisztviselő kinevezése számos adatkezelő esetében kötelezővé válik.

2018-08-09

Vékás Lajos: A diszpozitív szabályozás elve és az elv kérdőjelei a gyakorlatban
Magyar Jog, 2018/7–8., 385-391. o.

Magyarország 1990-ben, négy évtized diktatúrája és zsákutcába torkolló gazdasági kísérletei után ismét a magántulajdonon és a szabad vállalkozáson alapuló társadalom létrehozásának útjára lépett.

2018-08-06

Mika Ágnes: Az új polgári perrendtartás rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása a társasági jogvitákban
Céghírnök, 2018/7., 3-10. o.

Célom, hogy általános áttekintést adjak a peres felek, jogi képviselők, gazdasági ügyszakos bírák és mediátorok számára az új Pp. legfontosabb rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazásához a társasági jogi perekben.

2018-07-09

Szajbély Katalin: Vallási jelképek viselése a munkahelyeken az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága gyakorlatában
Közjogi Szemle, 2018/2., 1-8. o.

A munkahelyek a közösségi együttélés egyik legfontosabb színterét alkotják, a foglalkoztatási helyzet pedig egy közösség felnőtt tagjainak gazdasági-társadalmi integrációja szempontjából kulcsfontosságú.

2018-06-25

Tőkey Balázs: A kárveszély és a szerződési jog – különös tekintettel az egyes szerződéstípusokra vonatkozó kárveszély-átszállási szabályokra
Magyar Jog, 2018/5., 257-265. o.

A magánjogi szabályozással kapcsolatban az egyik alapvető elvárás: világos legyen, hogy az egyes kockázatokat a felek közül ki viseli, és hogy a kockázatok elosztása a felek között méltányos és észszerű legyen.

2018-06-15

Verebics János: A szállítási szerződésről – egykor és most
Gazdaság és Jog, 2018/5., 16-21. o.

A magyar polgári jog a szocialista korszakhoz köthető egyik legemblematikusabb jogintézményétől vett búcsút, amikor az új Ptk. "kivezette" a szállítási szerződést a kódexből.

2018-06-08

Varga István: A választottbírósági eljárásjog megújulása – Új törvény, új szabályzat
Eljárásjogi Szemle, 2018/1., 1-25. o.

A törvényalkotó a 2018. január 1-jén hatályba lépett választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvénnyel (a továbbiakban: Vbtv.) új helyzetet teremtett a választottbíráskodás hazai szabályozásának,...

Tételek: 101 - 120 / 206 (11 oldal)
Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.