Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A Kúria munkatársai – kúriai tanácselnökök, bírák és főtanácsadók – az új polgári perrendtartási törvény elfogadása kapcsán egy „bírói kommentár” megírására vállalkoztak. A kommentár készítésekor azt a kettős feladatot tűzték ki, hogy egyfelől elemezzék, hogy a régi Pp.-hez tartozó bírói gyakorlat mennyiben alkalmazható az új Pp. hatálya alatt indult eljárásokban is, másfelől megvilágítsák azt, hogy az új Pp. meglehetősen bonyolult rendszerében az egyes rendelkezések miként függenek össze egymással és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseivel.

A „bírói kommentár” szerzői – köztük a Kúria Polgári Kollégiumában a polgári eljárásjogi terület szakmai vezetője – tehát nem a Pp. új jogintézményeinek részletező, az elméleti hátteret is összefoglaló bemutatását vállalják. Amit vállalnak, az alcímből is következően az, hogy a joggyakorlat által formált „élő” polgári eljárásjogról nyújtanak útmutatást.

A kommentár jelenlegi (3.) kiadásának 4. pótlása 2021. június 8-án jelent meg. A kommentárunk előző pótlapcsomagjának megjelenése óta a jogalkotó a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 2020. évi CXIX. törvénnyel (Pp. novella) 2021. január 1-jei hatállyal több jelentős módosítást is eszközölt a Pp. normaszövegén.

Koncepcionális változtatáson estek át például az elsőfokú eljárásra, különös tekintettel a perindításra vonatkozó szabályok, illetve ezzel összefüggésben például a bizonyítás, a határozatok és a perorvoslatok szabályai. Jelentősen módosultak – az ügyek rugalmasabb elbírálása érdekében – a személyállapottal kapcsolatos perjogi szabályozók is.

Ez a pótlapcsomag 2021. január 1-jei lezárással alapvetően az említett változásokra koncentrál, emellett a szerzők feldolgozták az előző pótlapcsomag lezárása óta közzétett bírósági határozatokat, elvi állásfoglalásokat, a gyakorlat, illetve a jogirodalom által felvetett perjogi kérdéseket.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.

Kiadvány
ISBN 978-963-8213-08-6
Formátum A/5


Kapcsolódó bejegyzések

  • Tájékoztatás az új Pp.-vel kapcsolatos kiadványaink megjelenési időpontjáról
  • A Pp. novella újdonságainak magyarázata már a Jogkódexen is elérhető

Címkék: új Pp.


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.