Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára 

Az Országgyűlés a 2012. évi C. törvénnyel megalkotta az új Büntető Törvénykönyvet, amely 2013. július 1-jén hatályba lépett. Az új Btk. úgy hozott létre lényegi változtatásokat a büntető anyagi jogban, hogy nem jelent teljes szakítást azokkal az értékekkel, amelyek a korábbi szabályozásban az állampolgárok hatékony jogvédelmét biztosították. Megújította – más jogterületeken kipróbált szankciók (sportrendezvények látogatásától eltiltás, elzárás) átemelésével új büntetési nemekkel bővítette – a büntetési rendszert. Sok esetben törvényi szintre emelte a büntető ítélkezésben évtizedek alatt kikristályosodott joggyakorlatot.

Kiadónk a Kúria tapasztalt büntetőbíráinak szerzőségével, a Kúria Büntető Kollégiuma vezetőjének szerkesztésében 2013 szeptemberében jelentette meg a Kommentár új, harmadik kiadását. Az új törvény rendelkezéseinek elemzése mellett a bírák áttekintették az egyes jogintézmények, törvényi tényállások alkalmazásához kapcsolódó korábbi joggyakorlatot. A szerzők elvégezték a törvény változásának fényében szükséges szelekciót is: a magyarázatok között csak azokat az elvi tartalmú eseti bírósági döntéseket és testületi határozatokat ismertetik, amelyeket a gyakorlat számára továbbra is iránymutatónak tartanak.

A Kommentár harmadik kiadásának nyolcadik pótlapcsomagja 2020. december 4-én jelent meg. A pótlapcsomag a 2020. január 1-jétől 2020. július 31-ig terjedő időszak módosító rendelkezéseivel egészül ki, olyan igényű magyarázatokkal ellátva, amelyek mindenkor alapoznak – az immár kötelezően figyelembe veendő – jogalkotói szándékra, de a normaszövegek változásainál kitérnek a ma létező gyakorlat jövőbeni felhasználhatóságára, vagy rámutatnak annak meghaladottságára.

Az elmúlt bő fél esztendő büntető jogalkotásából a 2019. évi LXXXI. törvény érintette a tiltott piacbefolyásolás tényállását, a 2019. évi CXI. törvény az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése kapcsán módosította a kuruzslás különös részi tényállását és beiktatta új 343/A. §-ként az oktatással összefüggő jogosulatlan tevékenység bűntettét. A magyarázat a módosított és új törvényi tényállás részletes értelmezésével szolgál.

Életünket alapjaiban változtatta meg a koronavírus-járvány, melyre a büntető jogalkotás gyorsan reagálva megalkotta és 322/A. §-ként kodifikálta a járványügyi védekezés akadályozásának bűntettét. Az új tényállás törvényi indokolásra alapozó magyarázata a különleges jogrend keretében kihirdetett veszélyhelyzetre is figyelemmel értelmezi a köznyugalom védelmét szolgáló új tényállás önálló szabályozásának indokoltságát. A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet tette szükségessé a rémhírterjesztés bűntettének új elkövetési magatartással történő kiegészítését is [337. § (2) bekezdés].

Lényegesen változik az emberkereskedelem bűntettének tényállása is, immár „emberkereskedelem és kényszermunka” címén. A magyarázat részletesen foglalkozik az alap- és minősített esetek változásának a joggyakorlat jelzéseire reagáló nemzetközi egyezményeknek és uniós irányelvben is megjelenő elvárásoknak egyidejűleg eleget tenni kívánó jogalkotói megfontolásokkal.

Nemcsak a jelen, hanem a jövő számára is kiemelkedő jelentőségű, a nevelés-oktatás biztonságos feltételeinek védelmét szolgáló, az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2020. évi LXXIV. törvény rendelkezése, amely a Btk. értelmező rendelkezéseit a 459. § (1) bekezdés 12. pont p) alpontjának beiktatásával a közfeladatot ellátó személyek körét az iskolaőrrel egészítette ki. A magyarázat a szükséges mértékben foglalkozik a fogalomkör bővülésével.

A büntető jogalkalmazás gyakorlata bemutatásának most is sarkalatos része az ítélkezés egységesítésére hivatott Kúria jogegységi határozatainak ismertetése, melyeknek ez évi gazdag termését a pótlapcsomag hiánytalanul tartalmazza.

A jövőben is szükség szerint frissítésre kerülő Kommentár tudományos alapossággal, egyúttal gyakorlatorientáltan és a bírói gyakorlatot reprezentáló legújabb eseti döntésekkel gazdagítva nyújt nélkülözhetetlen segítséget a szakemberek és a jogalkalmazók számára.


Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.

Kiadvány
ISBN 963 8213 14 0
Formátum A/5

Címkék: új Btk.


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.